Prosjekter i 2017

Prosjekter i 2017

En rekke fagprosjekter settes nå i gang i Avfall Norge, med finansielt bidrag fra medlemmer og andre.

Avfall Norge tar som bransjeorganisasjon ansvar for å være et faglig sentrum for utvikling av bransjen. Fou-midlene bidrar til å finansiere en betydelig del av den faglige aktiviteten. Hvert år inviterer Avfall Norge i tillegg medlemmene til å bidra til fullfinansiering av et utvalg forsknings- og utviklingsprosjekter som har røtter i våre faggrupper og -nettverk. Disse tar for seg konkrete problemstillinger som avfalls- og gjenvinningsbransjen møter i den daglige driften, og er til stor nytte for våre medlemmer.

 

Sirkulært program og prosjekt om anskaffelse

Avfall Norge har definert sirkulær økonomi som satsningsområde og etablerer i 2017 et treårig sirkulært program som skal bidra til å bringe avfalls- og gjenvinningsbransjen nærmere den sirkulære økonomien.

Gode anskaffelser er sentralt for å lykkes i samarbeidet mellom offentlige og private aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

- Avfall Norge har over tid bygget opp aktivitet og kapasitet innenfor anskaffelser, men utvider nå ytterligere, sier fagsjef Henrik Lystad. 

Populære prosjekter

Det har vært god respons på prosjektfinansiering for 2017, og flere er allerede i gang. Et populært prosjekt har vært Statistikk for materialgjenvinning, som skal utrede definisjoner for den norske modellen for avfallsrapportering i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Målet er å forbedre den nasjonale avfallsstatistikken både for husholdninger og næringsaktører ved å felle ned entydige definisjoner av avfallsbehandling. Samtidig vil dette gjøre bransjen klar for å rapportere på de nye føringene som kommer fra EU. Den norske definisjonen og tilpasningen av “Municipal Waste” skal også utredes.

Nær igangsettelse

Andre prosjekter som er like ved å nå finansieringsmålet er blant annet Renere råvarer og Bransjenorm for biogjødsel og kompost.   

Renere råvarer skal kartlegge verdikjedene til kildesortert avfall for å avdekke hvordan avfallsbransjen bedre kan legge til rette for materialgjenvinning etter at avfallet er samlet inn. Særlig interessant er det å identifisere steder i verdikjeden der materialkvaliteten forringes.

Sistnevnte skal lage standarder for produksjon og måling av kvaliteten av biogjødsel og kompost, som vil øke markedsverdien av disse produktene - og på sikt også åpne for nye markeder.

Grønt lys

Her er en liste over fou-prosjekter som nå settes igang:

  • Energigjenvinning i den sirkulære økonomien (tre-årig)
  • Statistikk for materialgjenvinning
  • Bransjeanalysen
  • Bærekraftkriterier for biogass
  • Forprosjekt: Utvikling av returordning for fritidsbåter
  • Standardisering av kontrakter og kontraktsoppfølging
  • Veileder offentlig-offentlig samarbeid
  • Prosjekt for avfallstrevirke

I tillegg følger Avfall Norge opp stortingsmeldingen med strategisk faglig arbeid. Fremover vil vi også følge det nordiske fosfornettverket, samt utforske internasjonale muligheter for eksport, utvikling og bistand.

Ønsker du mer informasjon om hvordan din medlemsbedrift kan ta del i arbeidet?

Ta kontakt med Henrik Lystad på henrik.lystad@avfallnorge.no

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo