Lukk søk

Avfall Norges første internasjonale nettverk er etablert

Mandag 23. mai ble Avfall Norges internasjonale nettverk for vennskapskommuner på Balkan - ANIN Balkan - konstituert i Bergen. Arbeidet i nettverket bygger på mangeårig engasjement fra mange norske kommuner på Balkan og øst-Europa. Avfall Norge vurderer også å etablere et eget nettverk som skal jobbe med eksport av teknologi og kompetanse, et globalt marked anslått til 12.000 milliarder NOK i 2019. Vi inviterer til åpent nettverksmøte i Oslo 29. juni.
Av: Jens Måge | Publisert: 31. mai 2016

Andre verdenskrig

Historien for norske kommuner og avfallselskapenes engasjement på Balkan går tilbake til andre verdenskrig. I perioden 1942 - 1945 deportere tyske myndigheter 4268 fanger fra daværende Jugoslavia til tvangsarbeid i Norge*. Disse skulle i første omgang brukes i arbeidet med utviklingen av et forsvars- og transportanlegg langs norskekysten. Mange falt i Norge, og litt over halvparten døde i eller på flukt fra fangenskapet. Lokalbefolkningen deltok ofte i aksjoner for å hjelpe de jugoslaviske fangene. Det ble knyttet bånd som resulterte senere i opprettelsen av vennskapsforeninger i Norge og på Balkan.

 
Balkankrigene - 1990-tallet

Under Balkankrigene på 90-tallet ble 3 millioner mennesker fra Balkan drevet på flukt i Europa. Den gang tok Norge imot nesten 22.000 flyktninger. I 1993 ga Norge kollektivt asyl til 12.000 mennesker fra Bosnia.

 
Vennskapskommuner og forpliktende samarbeid

Etter andre verdenskrig ble det formalisert vennskapsavtaler (erklæringer) mellom norske kommuner og lokalsamfunn og tilsvarende på Balkan. De fleste slike avtaler ble laget for ca 30 år siden som en naturlig fortsettelse av de kontakter som krigsfangene fikk i Norge under krigen. 

Revitaliseringen av avtaler ble gjort i perioden fra 1995 til 2006, med hjelp av KS og UD. Moderniserte avtaler inkluderte konkrete prioritetsprosjekter som ble gjennomført mellom vennskapskommuner, KS, UD og andre serbiske og norske utviklingsfond. De fleste avtaler inneholder demokratiseringsprosesser og reformer av lokalforvaltning med erfaringer fra norske kommuner, infrastruktur- prosjekter innen økologi, vannforsyning, kommunal avfallsrenovasjon, samarbeid mellom skoler, sport, kulturinstitusjoner, helse osv.

Avfallsbransjen i samarbeid med kommunene 

Norske kommuner og lokalsamfunn med samarbeidsavtaler følger opp disse i dag ofte årlig med besøk og av Ordfører og formelle mottakelser. Dette er svært viktig for den lokale forankringen og oppslutningen om for eksempel renovasjonssystemene hvor de norske avfallsselskapene deltar og bidrar med kompetanse og utstyr til de lokalsamfunnene.
 
Etablering nettverk - koordinering av innsats

Mange norske avallselskap er engasjert i dette arbeidet med bidrag til utstyr og kompetanseoppbygging. F.eks innenfor organisering og finansiering av avfallsystemer, innsamling, drift av deponier og renovasjonsbiler mm. Utfordringene er store og mange kommuenre behøver hjelp til å få på plass grunnleggende renovasjon som vi i Norge tar for gitt.
 
Til nå har dette arbeidet hovedsaklig vært organisert av det enkelte selskap.
Det har derfor vært et ønske om å samle arbeidet i et nettverk under Avfall Norge, noe som ble besluttet 8. mars. Og 23. mai ble nettverket formelt konstituert gjennom at arbeidsutvalget hadde sitt første møte i Bergen. Nettverket har fått navnet ANIN Balkan.

Nettverksmøte i Oslo 29. juni

Neste aktivitet for nettverket er et åpent nettverksmøte i Oslo 29. juni (KS møtesenter i Vika, kl 12-16). Hensikten er å samle relevante (potensielle) samarbeidspartnere, legge frem de foreløpige planene vi har og få innspill fra andre aktører. Møtet vil ha som målgruppe avfallsselskap, eksportrettede bedrifter innen avfalls- og miljøteknologi, bistandsaktører / finansiører og samarbeidspartnere.
 
Eksport og bistand av norsk avfallsteknologi - eget nettverk

Avfall Norge ønsker å bidra til at norske avfallsteknologi og kompetanse kan spille en større rolle internasjonalt gjennom etblarering av et eget nettverk for dette. Dette er en stor mulighet for verdiskaping og utvikling av en ny eksportindustri, som bidrar til et grønt skifte i norsk nærlingsliv. Dette er også en viktig del av vårt samfunnsansvar.

15. mars i år arrangerte vi seminaret What (a) Waste sammen med Norad, Veiledningskontoret for næringsutvikling samt Innovasjon Norge. På seminaret ble det tydelig at mulighetene er store for norske aktører. Markedet globalt for avfallsbehandling er anslått til 12.000 milliarder NOK i 2019!

Markedet er stort og mulighetene mange. Bransjen er innovativ med høy kompetanse og er kjent internasjonalt for å være langt fremme i å ta i bruk ny teknologi, men har så langt begrenset satsing internasjonalt.
 
Det er behov for mer innovasjon, satsing på ny teknologi og kommersialisering med bedrifter som ser mulighetene for å løse de store behovene avfall og gjenvinning representerer også internasjonalt. Og det er behov for mer samarbeide i bransjen for de som satser internasjonalt, diskutere erfaringer, finansieringsordninger / risikoavlastning, muligheter for bistand mm. Dette er noe av det et nettverk for eksport av teknologi og kompetanse skal jobbe med når det etableres.
 
Ta kontakt med Jens Måge i Avfall Norge, jens.maage@avfallnorge.no om nettverkene har interesse.

* KIlde: Norveska.com - den Norske Forening – Serbia

I arbeidsutvalget deltar:

  • Toralf Igesund, BIR, Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap (leder av arbeidsutvalget / nettverket)
  • Geir Tore Leira, daglig leder Innherred Renovasjon IKS
  • Håkon Johansen, daglig leder SHMIL, Søndre Helgeland Miljøverk IKS
  • Stein Bratland, leder BIR Transport
  • Morten Myking, leder flyktningetjenesten i Molde kommune. Fhv styremedlem i HAMOS. Leder i FNs transporttjenester under Bosniakrigen.
  • Trygve Berdal, daglig leder Hamos, Orkdal
  • Jens Måge, sekretær /fagrådgiver Avfall Norge
  • Jan-Egil Korseberg, daglig leder RIR, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Biogass, kompost, biogjødsel, tekstiler, innovasjon, REdu, CLOCC, ECN
Telefon:  92292262