Lukk søk

Husholdningene kaster mindre - særlig i storbyene

Veksten i avfallsmengder fra husholdninger er mindre enn veksten i konsum også i 2015. Norge går taktfast mot en ressurseffektiv, sirkulær økonomi.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 24. juni 2016

I 2015 kastet nordmenn i snitt 1 prosent mindre enn fjoråret, med fire kilo mindre avfall per husholdning. SSBs nyeste avfallsstatistikk viser at den totale mengden avfall fra husholdningene vokste mindre enn husholdningenes konsum. 

Norge har lenge hatt et nasjonalt mål å frakoble økonomisk vekst fra veksten i avfall. SSBs nyeste tall omhandler forhusholdningsavfall som utgjør ca. 20 prosent av avfallsmengden i Norge.  

Befolkningene i storbyene går foran med avfallsreduksjon 

Avfall Norges rapport «Framskrivning av avfallsmengden i storbyer» viser at mengden husholdningsavfall Oslo- og Trondheimsrådet har blitt vesentlig redusert sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet siden 2006. I snitt minsker husholdningsavfallsmengdene i storbyene raskere enn resten av landet. Denne trenden har fortsatt i 2015. En annen mulig årsak kan være at en større andel avfall fra husholdningene i byene ikke kommer med i statistikken fordi det tas hånd om av private selskaper gjennom håndverksbedrifter, containerutleie osv. 

Rapporten fant at konsum og avfallsmengde har hatt en svakere kobling i byene enn i landet for øvrig. Dette kan være på grunn av at forbruk i byene er dreid mer mot å kjøpe tjenester framfor varer. En annen mulig forklaring til at avfallsmengden minker i storbyene er at noe avfall hentes av private aktører gjennom innsamling av avfall fra dugnader og lignende.  


Mindre papir – mer materialgjenvinning 

Ser man på avfallstyper er den viktigste årsaken til de reduserte mengden at papir, papp og drikkekartong går ned med 70 000 tonn, vesentlig mer enn den samlete nedgangen på 24 000 tonn. Dette skyldes i hovedsak redusert papirforbruk til aviser o.l. og overgangen til digitale kanaler. Mengden husholdningsavfall sendt til materialgjenvinning økte med 2 prosent. Det meste skyldes at 13 000 tonn mer park- og hageavfall ble levert til kompostering enn året før.  

Sirkulær økonomi oppnåelig 

Tallene til SSB og Avfall Norges rapporter viser at den sirkulære økonomien er oppnåelig, og at det lar seg gjøre å frakoble vekst i konsum fra vekst i avfallsmengder. Dette bør legge sterkere føringer for avfalls- og gjenvinningspolitikken i årene som kommer.