Lukk søk

Sirkulær økonomi trer inn i Høyres partiprogram

“Å utnytte ressursene bedre kan gi store gevinster for miljøet, økonomien og samfunnet” skriver Høyre i sitt nye forslag til partiprogram. Å etterspørre bruk av sekundære råvarer i offentlige anskaffelser er ett av mange tiltak Høyre vil satse på for å få den norske økonomien over i et sirkulært spor.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 16. januar 2017

Høyres nye forslag til partiprogram går tydelig til verks for en mer ressurseffektiv, sirkulær økonomi. Programmet som ble lansert 12. januar fremmer flere forslag, blant annet å gjennomgå rammevilkårene for avfalls- og gjenvinningsnæringen for å sikre bedre ressursutnyttelse, økt konkurransekraft og høyere verdiskaping fra avfallsressursene.

– 2017 et viktig år for grønn omstilling og sirkulær økonomi, hvor Avfall Norge har som mål at de politiske partiene skal ta offensive skritt for større ressursutnyttelse i sine partiprogrammer. Derfor er det svært gledelig at Høyre legger lista høyt i sitt programutkast, særlig gjennom først å peke på det store verdiskapingspotensialet som finnes i avfalls- og gjenvinningsbransjen, sier administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand.
 
Blant annet skriver Høyre at de vil ha bedre ordninger for utsortering av matavfall fra husholdninger, men også offentlige virksomheter og privat næringsliv. Det finnes i dag ikke noe slikt nasjonalt krav, noe som fører til at biologiske ressurser i avfallet går tapt. Biologisk avfallsbehandling er en næring med positive, regionale ringvirkninger for verdiskapning og sysselsetting, og har gjort seg gjeldende i Norge på kort tid. Høyre er også tydelig i hvilken rolle det offentlige har som innkjøper, og skriver at offentlig sektor må gå foran med å etterspørre bruk av sekundære råvarer i sine anskaffelser.
 
Avfall Norge mener at dette kan inngå et nasjonalt senteret for innkjøpskompetanse, et forslag fremmet av regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.
 
- I et avfalls- og gjenvinningsperspektiv handler dette blant annet om å skape etterspørsel etter gjenvunne varer og produkter, slik at dette markedet kan utvikles. Her er det bransjene selv som spiller hovedrollen, og sågar også skal ta hovedansvaret for en positiv utvikling. Myndighetenes primære rolle skal være som kravstiller og tilrettelegger, samtidig som offentlig sektor gjennom sin rolle som kunde i et privat marked må bidra til etterspørsel av grønne varer og tjenester, i sine anbudsprosesser, sier Strand.
 
At Høyre ønsker å gjennomgå rammevilkårene for avfalls- og gjenvinningsnæringen for å sikre økt konkurransekraft mener Strand er positivt.
 
– Vi ønsker konkurranse på like vilkår i hele avfalls- og gjenvinningsbransjen. Det må være et overordnet premiss for utvikling av nye verdiskapende og grønne næringer, at disse støttes opp av generelle rammevilkår heller enn særordninger og subsidier. Det er de samme mekanismene som skal skape industriell utvikling av grønne næringer, som for annen verdiskapning, avslutter Strand.