Arskonferansen 2024 banner mobile

Høringsbrev til Grønn skattekommisjon

Grønne skatter i en sirkulær økonomi.

Avfall Norge hilser arbeidet med å dreie skatter og avgifter i retning av forurenser betaler-prinsippet og dermed sette pris på klimautslipp og uttak av råvarer. EU-kommisjonen lanserte i 2011 et veikart for et ressurseffektivt Europa og i desember 2015 en pakke for sirkulær økonomi. Her identifiserer EU blant annet behovet for at Europa sikrer en mer ressurseffektiv utnyttelse av råvarene som ligger i avfallsressurser. En rekke mål og virkemidler lanseres i den sirkulære pakken som nå er til behandling i EU-parlamentet. Blant annet er det foreslått mål om 65 % ombruk og materialgjenvinning av alt avfall fra husholdninger og lignende innen 2030 (60 % innen 2025).  

En viktig premiss for å få på plass en sirkulær økonomi er at sekundærråvarer basert på avfallsressurser for minst like gode konkurransevilkår som jomfruelige råvarer. Avfall Norge mener utvalget har gjort en god jobb i å se på slike tiltak, men mener det kunne vært identifisert enda flere områder og virkemidler for å dreie Norge mot et grønt skifte.