Meld. St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Avfall Norges forventning til meldingen var at den skulle bidra til å konkretisere Norges langsiktige mål og prioriteringer innenfor avfallspolitikken. Dessverre leveres det bare delvis på denne forventningen. Avfalls- og gjenvinningsbransjen ser med bekymring på at tall fra SSB viser at Norge ikke vil nå forpliktelsene for materialgjenvinning innen 2020 og at utviklingen går i feil retning. Dette er noe Stortinget må bidra til å rette opp gjennom sin behandling av meldingen.

Se link til høringen her