Lukk søk

Nøkkeltall

Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge har opplevd en betydelig utvikling. I dag kjennetegnes den av avansert teknologi, innovasjonshistorier og nye markedsmuligheter.

Omsetning og ansatte


Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge består av innsamlere, kommunikatører, renovasjonsmedarbeidere, markedsanalytikere, operatører, ingeniører og mange flere. Felles for hele bransjen er at vi beholder verdifulle ressurser i omløp så lenge så mulig, samtidig som vi fjerner miljøgifter og annet helseskadelig avfall.

I den markedsorienterte delen av bransjen - altså den delen som ikke finansieres av renovasjonsgebyret - jobber det 9439 mennesker. Tall fra 2017 viser at omsetningen ligger på 28 040 milliarder kroner.

Bransjen sørger for et godt miljø og reduserer klimautslipp, samtidig som den er en viktig industriell produsent av resirkulerte (eller «sekundære») råvarer. Dette gjør avfalls- og gjenvinningsbransjen til en nøkkelaktør i det grønne skiftet, og er den sektoren som vil gjøre det mulig å oppnå en ressurseffektiv sirkulærøkonomi der råvarer lever lenger.

Grønne alternativer 

Avfalls- og gjenvinningsbransjen forsyner det norske markedet med grønne alternativer. Blant annet forsyner bransjen transportsektoren med klimanøytral biogass, sørger for materialgjenvinningsgrad på bølgepapp på hele 91 prosent og leverer gjenvunnet glass til isolasjonsprodusenter. 

Så mange som 60 gjenvinningsstasjoner i Norge selger også miljøvennlige alternativer til torvbasert hagejord fra kompost.

Allikevel er markedet langt fra mettet, og mulighetene er mange. Bransjen har teknologi og kunnskap som kan gjøre seg gjeldende i et globalt marked for avfallshåndtering. Å minimere avfall, produsere mer effektivt og øke gjenvinningen er nøkkelen til sirkulærøkonomien.

Med de riktige virkemidlene kan sirkulærøkonomien bidra til 40 000 stillinger og øke Norges BNP med 2 prosent utover et normalt vekstscenario. Det er i tillegg til å redusere Norges klimautslipp med 7 prosent. 

Avfallsressursene

Veksten kan ikke fortsette som i dag

Norge produserte 11,4 millioner tonn avfall i 2016. Tar man med lettere forurensede masser (som jord, stein og grus) er tallet nærmere 14 millioner tonn. Det er mer enn noensinne.

Det tilsvarer en økning på tre prosent fra 2014, og hele 56 prosent siden 1995. Dette ifølge det nyeste avfallsregnskapet til SSB, som ble publisert i mai 2018.


Det betyr at Norge verken møter egne nasjonale avfallspolitiske mål, eller målene Norge har forpliktet seg til gjennom EØS-avtalen.

Veksten i mengden avfall fra år til år, skal nemlig være vesentlig mindre enn veksten i BNP. Samtidig er Norge forpliktet til å materialgjenvinne 50 prosent av husholdningsavfall innen 2050.

Behandling

Selv om avfallsmengdene har vokst, har Norge blitt bedre til å gjenvinne. Dette var tilfellet frem til noen år tilbake, da gjenvinning begynte å reduseres noe. 

I dag gjenvinner Norge 77 prosent av alt avfall. Det vil si både materialgjenvinning - bruke materialene til noe nytt, og energigjenvinning - brenne avfallet for å utnytte energien. Spillvarmen fra forbrenning av avfall er kilde til omtrent 50 prosent av fjernvarmen i Norge. De 17 forbrenningsanleggene i Norge omsetter for 1,5 milliarder kroner og sysselsetter mellom 400 og 500 personer.