Lukk søk

Nøkkeltall

Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge har opplevd en betydelig utvikling. I dag kjennetegnes den av avansert teknologi, innovasjonshistorier og nye markedsmuligheter.

Avfallsressursene

Norge produserte 11,4 millioner tonn avfall i 2016. Tar man med lettere forurensede masser (som jord, stein og grus) er tallet nærmere 14 millioner tonn.

Det tilsvarer en økning på tre prosent fra 2014, og hele 56 prosent siden 1995. Dette ifølge det nyeste avfallsregnskapet til SSB, som ble publisert i mai 2018.

Det er et nasjonalt mål at veksten i totale avfallsmengder skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. BNP har i perioden fra 2012 til 2015 økt med i overkant av 7 prosentpoeng, mens avfallsveksten har vært på 8 prosentpoeng i samme perioden. Selv om avfallsveksten fortsatt er større en veksten i BNP, nærmer disse størrelsene hverandre seg, viser statistikken Avfallsregnskapet.

Behandling

Selv om avfallsmengdene har vokst, har Norge blitt bedre til å gjenvinne. 

I dag gjenvinner Norge 77 prosent av alt avfall. Det vil si både materialgjenvinning - bruke materialene til noe nytt, og energigjenvinning - brenne avfallet for å utnytte energien. Spillvarmen fra forbrenning av avfall er kilde til omtrent 50 prosent av fjernvarmen i Norge. De 17 forbrenningsanleggene i Norge omsetter for 1,5 milliarder kroner og sysselsetter mellom 400 og 500 personer.