Lukk søk

Å forvalte jordas ressurser

Vi har alle et ansvar for å forvalte jordas ressurser. For biologiske avfallsbehandlere betyr det å forstå alt fra drivstoff til hageplanter.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 5. oktober 2017

Programmet til årets Bioseminarets representerte de mange ulike behandlingsformene som finnes i bransjen. Felles for alle er det grunnleggende spørsmålet: Hvordan tar vi vare på jordas biologiske ressurser best mulig?

I løpet av de to dagene ble det også tid til å besøke Bergen kommunes nye biogassanlegg, Norsk Gjenvinnings anlegg på Knarrevik, og en byvandringstur for å se på BIRs Bossnett og prøve de elektriske og biogassdrevne bybussene.

Behandlingsformer utenom det vanlige

Årets bioseminar viet særlig oppmerksomhet til behandlingsmetoder utenom det vanlige - både nye og gamle.

For eksempel har Hordafor spilt på lag med fiskeri- og oppdrettsnæringen i mer enn 30 år, og utnytter deler av fisken som ikke havner på middagsbordet til å produsere fiskeolje og protein til bruk i fôrindustri.

På Voss er larver i full gang med å spise organisk avfall. Det ett år gamle selskapet Invertapro skal lage insektsmel og insektsolje av larvene - alternative og bærekraftig proteinkilder i dyrefôr. Renovasjonsselskapet i Bergensregionen BIR har bidratt med å hjelpe selskapet med finansiering.

For Erik-Jan Lock fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) er organisk avfall en ressurs av høy kvalitet som kan brukes på bedre måter enn i dag.

- Insekter, mikroorganismer og sopp er nøkkelen mellom planteriket og dyreriket. Flere typer larver oppgraderer og konsentrerer næringsstoffer i økosystemer - og det kan vi også gjøre.

Må tilpasse rammevilkårene

For at dette skal skje i stor skala må vi tilpasse regelverket. Mange endringer er i gang allerede, men rører stort sett ved tradisjonelle behandlingsformer som biogassproduksjon, gjødselproduksjon og kompostering. 

Thomas Hartnik fra Miljødirektoratet orienterte om prosesser i EU, som for tiden behandler flere endringsforslag. Blant annet kommer et nytt materialgjenvinningsmål for 2030, som EU trolig vil sette et sted mellom 60-70 prosent. EU vurderer også krav til obligatorisk utsortering av matavfall.

I Norge utreder Miljødirektoratet et nasjonalt krav om utsortering av plast- og matavfall. Mattilsynet er også i ferd med å endre gjødselvareforskriften og gjør en presisering av økoregelverket, blant annet for å tillate at økologiske matprodusenter i større grad kan bruke biogjødsel i matproduksjon.

Kompostering - økende betydning

Bioseminaret tok også for seg kompostering.

Stortinget har besluttet at Norge skal lage en plan for å fase ut torv fra markedet. Torv brukes i stor grad i vekstmedier og jordprodukter som selges på markedet. Utfasingen øker etterspørselen av kompostbaserte jordprodukter som  gjenvinningsbransjen tilbyr.

Møteplasser utover høsten:

Det er flere relevante seminarer og samlinger for avfallsbehandlere og andre som er interessert i bransjen utover høsten: