Revidert nasjonalbudsjett: Øker innsatsen til CO2-fangst og lagring

I Revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 280 mill. kroner til inntil to CO2-fangstprosjekter. – Viktig og positivt at regjeringen viderefører satsingen på fangst og lagring av CO2 i Norge, mener Avfall Norge.
Av: Avfall Norge | Publisert: 16. mai 2018 | Fagområde: Energigjenvinning

CO2-fangst og lagring fra avfallsindustrien vil bidra til verdens klimamål, økt industrialisering og grønn verdiskaping i Norge. Det er derfor positivt at regjeringen fortsatt åpner for å utvikle CO2-fangst fra avfall.

– I høringene til statsbudsjettet høsten 2017 kritiserte vi regjeringen for ikke å sørge for tilstrekkelig bevilgning for å videreføre prosjektene for CO2-fangst og lagring. Dette fordi vi er overbevist om at CO2-fangst fra avfall er en riktig investering for fremtiden, med positive ringvirkninger for nasjonal og internasjonal industri. Derfor er det gledelig regjeringen retter opp dette i revidert nasjonalbudsjett, og sørger for at industrien får forutsigbare rammevilkår for å jobbe videre, sier administrerende direktør i Avfall Norge Nancy Strand.

– CO2-fangst og lagring fra energigjenvinning av avfall er et viktig  premiss for å hindre at avfall blir neste generasjons store klimautfordring. Regjeringen har gitt Fortum Oslo Varme en mulighet til å gå videre til forprosjektfasen, og ønsker ytterligere kvalitetssikring av noen spesifikke forhold før finansieringen kommer på plass. Vi har dokumentasjonen klar, og ønsker å komme i gang med kvalitetssikringen  så raskt som mulig slik at bevilgningene kan tas inn i det endelige, reviderte nasjonalbudsjettet, uttaler CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås.

Den norske CCS-satsningen vil la seg gjennomføre med langt lavere risiko dersom det planlegges og gjennomføres to fangstprosjekter. Dette sikrer kontinuerlig tilgang til CO2 i verdikjeden også om ett av anleggene skulle få driftsproblemer.

Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud er i kontinuerlig drift 24 timer i døgnet hele året, og vil være i drift i all overskuelig framtid. Det kan fanges ca. 400.000 tonn CO2 årlig bare fra dette ene anlegget.

Stor overføringsverdi til resten av verden

Verdens befolkning produserer nesten 1,3 mrd. tonn husholdningsavfall hvert år, og dette tallet forventes å øke til 2,2 mrd. tonn mot 2025. Mye avfall deponeres på landfyllinger, som gir store utslipp av CO2 og metan. Den beste løsningen for restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, er forbrenning med energigjenvinning. EU innfører restriksjoner på avfallsdeponier, noe som vil føre til bygging av mange nye energigjenvinningsanlegg. Ved å flytte avfallsbehandlingen fra deponier til forbrenningsanlegg samles mange diffuse utslipp til flere store punktutslipp som enkelt kan fanges.

I dag er det 450 forbrenningsanlegg i Europa som slipper ut ca. 90 millioner tonn CO2, og antallet vil øke sterkt i årene framover. Et fullskalaanlegg som fjerner CO2-utslippene fra Klemetsrud vil ha direkte teknologisk overføringsverdi til alle disse forbrenningsanleggene, og til de nye som skal bygges. Offentlig investering i CO2-fangst fra avfallsforbrenning kan derfor gi Norge en ledende rolle i det som vil bli en av de store «klima»-industriene i nær fremtid.

Kontakt oss

Torbjørn Sølsnæs

Avfall Norge
Telefon:  48867925
E-post: