Økt materialgjenvinning av plast - se alt som skjer

Det pågår en rekke prosjekter og samarbeid i bransjen knyttet til redusert forbruk, bedre sortering og økt materialgjenvinning av plast. Her har vi samlet en oversikt over noen av dem.

Av: Avfall Norge | Publisert: 6. september 2019

Harmonisering av kildesortering - Avfall Norge og Loop

https://www.avfallnorge.no/hva-jobber-vi-med/slik-kan-norge-kildesortere

"Slik kan Norge kildesortere" er et flerårig prosjekt for å harmonisere avfallsordningene i Norge. Den langsiktige målsettingen med prosjektet er å sørge for en harmonisering av innsamling og behandling av husholdningsavfall i Norge slik at Norge kan oppnå 65% materialgjenvinning i tråd med EUs langsiktige målsetting. Slik kan Norge kildesortere


Møbelproduksjon av resirkulert plast - NPC + Snøhetta.

https://www.norskindustri.no/bransjer/mobelinterior/aktuelt/ncp--snohetta--skolestol-av-plastavfall/

Den sirkulære økonomien skal gi økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige fordeler, heter det. Dette har møbelprodusenten Nordic Comfort Products AS på Hemnesberget i Nordland tatt innover seg, og inngått samarbeid med Snøhetta for å omgjøre plastavfall til holdbare møbler.


Plastløftet - Grønt Punkt

https://www.grontpunkt.no/kampanje/plastloeftet/dette-er-plastloeftet/

Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030.


FuturePack

Trygg og holdbar mat

«FuturePack» skal utvikle ny kompetanse og teknologi for produksjon og gjenvinning av både fossile og biobaserte råvarer til produksjon av mer bærekraftig plastemballasje. Det handler om sirkulær økonomi i praksis.


Norwegian Plastic Recycling

NOPREC startet i 2017 prøveproduksjon av plastgranulat fra blant annet kasserte oppdrettsmerder, forrør og tauverk. I 2018 er kontinuerlig produksjon av granulat i gang, og de leverer resirkulert plastråstoff fra marin næring til nyproduksjon av plastprodukter innenlands og utenlands.


Møbelprodusenten Ope

Møbelprodusenten Ope i Rogaland er del av et internasjonalt forskningsprosjekt, Circit, der det jobbes med sirkulær økonomi. Dette innebærer at produkter gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål.Selskapet i Stavanger arbeider nå sammen med forskningsinstituttet Iris for å få omgjort ideene til realitet. Plasten må i tilfelle males opp, og støpes inn i produktene.
Ope, IVAR og Vestre har sammen etablert verdikjedeprosjektet From beach to boardroom. Dette er et konkret tiltak fra næringslivets side mot utfordringene knyttet til plast på avveie. Les mer.

Direktiv om engangsartikler av plast og utstyr fra fiskeri

Direktivet er publisert i Official Journal og trer i kraft 2. juli 2019.

EU-kommisjonen la 28. mai 2018 fram forslag til et direktiv om reduksjon av miljøkonsekvensene av visse engangsartikler av plast (Directive on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment). Iht. artikkel 1 skal direktivet bidra til å unngå og til å redusere miljøkonsekvensene av visse plastprodukter samt å fremme en overgang til en sirkulær økonomi. Forslaget er en del av EUs oppfølging av strategien om plast i den sirkulære økonomien fra 16. januar 2018.

PacKnoPlast - Østfoldforskning sammen med Bama, Q-meierier og Gartnerhallen

I PacKnoPlast skal Østfoldforskning sammen med Bama, Q-meierier og Gartnerhallen undersøke emballasjens funksjon, der målet er å minimere matavfall. Kunnskapen og beslutningsverktøyet som blir utviklet i prosjektet skal hjelpe designere av emballasjesystemer å ta miljøriktige valg og å kommunisere deres begrunnelser. Les mer


ReducePack - Bama og Nofima

I ReducePack ønsker aktørene å finne løsninger som gjør det mulig å redusere plastbruken, sørge for mer gjenvinnbare materialer i matemballasje, og samtidig sikre at maten beholder både kvaliteten og holdbarheten. Les mer.


Saken blir oppdatert. Sist oppdatert 13.09.2019.


Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter