Ønsker å forbedre avfallsstatistikken

Kravene til avfallsstatistikk blir stadig strengere, samtidig som at det er behov og ønske fra bransjen om mer og bedre statistikk. Dette har Avfall Norge gjort noe med.

Av: Mona Sæther | Publisert: 5. april 2019

- For at utviklingen skal gå videre, både med økte materialgjenvinningsmål, og den sirkulære økonomien, må det utvikles bedre avfallsstatistikk, sier Henrik Lystad.

Avfall Norge har gjennomført et prosjekt der vi har jobbet med problemstillinger rundt avfallsstatistikk som vi mener er spesielt relevante akkurat nå. En sentral del av dette prosjektet har vært en serie workshoper som har blitt gjennomført for å sikre forankring blant bransjen og myndighetene. I disse workshopene ble det samlet innspill og konklusjonene fra arbeidet ble testet på deltakerne .

Rapporten har bidratt direkte til utviklingen med konkrete innspill til SSB allerede og det presenteres også forslag til videre utvikling.

- Formålet med innspillene er å bidra til et enhetlig system for avfallsstatistikk som igjen bidrar til mer lik forståelse og håndtering av avfallsstatistikk blant aktører i Norge, og at Norge kan nå sine forpliktelser overfor EU, sier Lystad.

Nye målepunkter for materialgjenvinning

Det pågår et arbeid i EU-kommisjonen med å avklare nye detaljerte rutiner for fremtidig rapportering til EU. Det er spesielt nye målepunkter for materialgjenvinning som kan få store konsekvenser for hvordan statistikken skal utvikles.

- Dette er problemstillinger som vi kjenner oss igjen i. En av de sentrale utfordringene som var grunnlaget for dette prosjektet er nettopp det at aktører ikke måler på samme måte, noe som føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare, sier Lystad.

Forslag til rapportering i 2019-2020

Det foreslås at skjema for rapportering i 2019-2020 omarbeides en god del. Overordnet foreslås det at rapporteringen legger opp til følgende:

  • Skille på mengder for innsamlet fra henteordning og gjenvinningsstasjon.
  • Rapportere både på totalt innsamlet mengde (vektdata) og mengde beregnet husholdningsavfall hvor andelen næringsavfall er trukket ut for hver avfallstype.
  • Utvide antall avfallstyper som rapporteres til de som faktisk normalt registreres i kommunene
  • Innføre obligatorisk rapportering av forberedelse til ombruk og implementere dette i statistikken for materialgjenvinning
  • Beholde ett definert målepunkt for alle avfallsstrømmer
  • Utsortert mengde levert til behandlingsanlegg uten korreksjoner for tap i behandlingsanlegg.

Forslag til nytt rapporteringsansvar

I rapporten legges det også vekt på at mengden avfall som blir rapport til materialgjenvinning ikke nødvendigvis er helt korrekt. Norsk statistikk angir at materialgjenvinningsgraden ligger på rundt 38 %, både for husholdningsavfall og avfall fra tjenesteytende næringer, men dette er basert på hvilke mengder som er “levert til materialgjenvinning”, ikke nødvendigvis hva som er gjenvinnbart.

- Dette er en problemstilling som bransjen er kjent med, og som vi med denne rapporten forsøker å bidra til en løsning på. Samtidig er det viktig å se til EU hva som gjøres der slik at vi ikke kommer i en posisjon der vi ikke kan sammenligne oss med de, sier Henrik Lystad.

I praksis er mengden som faktisk brukes som råvare til nye produkter en del lavere, noe som gir et dårligere utgangspunkt i forhold til nye ambisiøse krav. På en annen side inkluderer ikke mengdene avfall/produkter levert til ombruk.

Derfor foreslås det at kommunene ikke skal ha rapporteringsansvar for all nedstrømsaktivitet for eget avfall, men at det ansvaret ligger på behandlingsanlegg og ev. returselskap. Kommunenes rapportering kan avgrenses til hvilken avfallsmengde de leverer til ulike anlegg/aktører. De fleste kommuner er samtidig interessert i å få rapporter om hva som skjer med avfallet. Alt dette er et ledd i arbeidet med å forbedre avfallstatistikken .

Kontakt oss

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter