Avgift på avfallsforbrenning fra 2021

Avgiften ble vedtatt av Stortinget desember i fjor og vil bli på 82 kr/tonn avfall i 2021.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 8. januar 2021

Vil ha betydning for bransjen

Avgiften er fastsatt til kr. 149 per tonn CO2 og omfatter de ikke-kvotepliktige forbrenningsanleggene. Avgiften er beregnet på bakgrunn av dagens CO2-pris og utgjør 25% ved innføringstidspunktet. Det er varslet en opptrapping av avgiften til 100% over tid slik at bransjen får tid til å omstille seg.

Avgiften ble vedtatt med statsbudsjettet for 2021 og skulle derfor formelt gjelde fra 1. januar 2021, men den endelige innretningen er ikke klar, blant annet må Finansdepartementet få godkjenning fra ESA før avgiften blir et faktum. Det vil dermed ta noe tid før avgiften trer i kraft og Avfall Norge jobber med å avklare endelig tidspunkt.

For å kunne beregne avgiften er det lagt til grunn en nasjonal utslippsfaktor fra avfallsforbrenning på 0,5498, noe som betyr at kostnaden for det fossile CO2-utslippet er beregnet til 82 kroner per tonn avfall. Vedtaket åpner for at anleggene kan bruke en egen anleggsspesifikk utslippsfaktor, uten å beskrive hvordan en slik anleggsspesifikk faktor skal beregnes eller måles. Avfall Norge og forbrenningsanleggene er nå i dialog med Miljødirektoratet for å finne en fornuftig måte å beregne en egen anleggsspesifikk faktor på.

Avgiften er beregnet til å ha utgjøre et proveny i 2021 på 120 millioner kroner.

Varsler økning i Klimaplan

I Klimaplan 2021-2030 som som ble lagt fram fredag 8. januar varsles det en gradvis økning i den generelle CO2-prisen til 2000 kr/tonn i 2030. I Klimaplanen skriver regjeringen at de vil vurdere å også øke avgiftsnivået på forbrenning til den generelle nivået. Siden forbrenning av avfall med biogen opprinnelse er unntatt avgift vil dette imidlertid ikke bety en økning av avgiften på forbrenning til 2 000 kr/tonn, men vil tilsvare omlag 1000 kr ved 100% avgift, mens avgiftsnivået som nevnt i dag er på 25% av CO2-prisen.

I Klimaplan skriver regjeringen at et avgiftsnivå på rundt 1000 kr/tonn ikke er tilstrekkelig til å CO2-fangst fra avfallsforbrenning lønnsomt før 2030.

En opptrapping av den norske avgiften vil øke differansen til det svenske markedet dersom det ikke skjer en tilsvarende opptrapping i Sverige.


Fakta om avgiften

  • Avgiften på forbrenning av avfall er på kr. 149 per tonn CO2
  • Omfatter de ikke-kvotepliktige forbrenningsanleggene
  • Over 70% av Norges ikke-kvotepliktige utslipp er omfattet av avgift i 2021
  • Regjeringen vil vurdere å trappe avgiften gradvis opp, første gang i 2022

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041