Bærekraftsmål betyr mindre forbruk og mer sirkulærøkonomi

Vi trenger en omstilling i Norge til mindre forbruk, mer ombruk, mer materialgjenvinning og bruk av resirkulerte råvarer dersom vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030. Det fremkommer i regjeringens statusrapport om bærekraftsmålene.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 24. juni 2021

Trenger en omstilling i Norge til mindre forbruk

Hvis Norge skal nå bærekraftsmålene innen 2030, kommer det tydelig frem i regjeringens statusrapport om bærekraftsmålene som ble lagt frem 23. juni, at vi trenger en omstilling i Norge til mindre forbruk, mer ombruk, mer materialgjenvinning og bruk av resirkulerte råvarer. I stortingsmelding 40 som regjeringen la frem samme dag, beskriver man hvordan man ønsker å nå bærekraftsmålene gjennom vedtatt og varslet politikk.

Vi beskriver noen av regjeringens planer for å oppnå noen av bærekraftsmålene:

Bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Selv om de fleste har god tilgang til rent vann og gode sanitærforhold i Norge, fremgår det av statusrapporten og stortingsmeldingen om bærekraft at det er et betydelig behov for å investere i infrastrukturen for dette. Opptil 30 % av vannet behandlet for å være tilgjengelig drikkevann, forsvinner på veien til forbruker på grunn av dårlig ledningsnett. For å bevare vannressursene og redusere kostnader, energiforbruk og klimafotavtrykk forbundet med vannrensing, viser regjeringen til at det trengs betydelige investeringer.

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Selv om Norge scorer høyt på en rekke av bærekraftsmålene, har vi en lang vei å gå for å bli bærekraftige på forbruk og avfallsmengder. For å redusere vårt globale avtrykk, viser regjeringen til oppfølgingen av EUs green deal, og fremlagte strategier på sirkulærøkonomi, bioøkonomi, matsvinn, plast og offentlige anskaffelser.

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

Regjeringen mener selv at den har et forbedringspotensiale på klimatiltak. Selv om en rekke av de tiltakene regjeringen beskriver har et internasjonalt perspektiv, så fremmer de bruken av klimakrav i offentlige anskaffelser, økt bruk av bærekraftig biodrivstoff og grønt skatteskifte som noen av tiltakene på nasjonalt nivå.

Bærekraftsmål 14: Livet i havet

Regjeringen vil videreføre arbeidet med å redusere marin forsøpling, både fra sjøbaserte og landbaserte kilder, nasjonalt og internasjonalt. Dette innebærer også å legge til rette for en bærekraftig, mer sirkulær produksjon og verdiskaping i nasjonale bionæringer.

Bærekraftsmål 15: Livet på land

Et av tiltakene regjeringen viser til her er bekjempelse av miljøkriminalitet, der strategien ble lagt frem i 2020 i Meld. St. 19 (2019– 2020) Miljøkriminalitet. Et viktig formål med meldingen er også å sette miljøkriminalitet på dagsorden og å bidra til økt kunnskap, forståelse og engasjement rundt miljøkriminalitet.


Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter