Bedre bruk av avfall skal redusere EUs klimautslipp

EU-kommisjonen foreslår utslippskvote for avfalls- og gjenvinningsbransjen i nytt forslag til energi- og klimahandlingspakke.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 3. august 2016 | Fagområde: Materialgjenvinning

EU-Kommisjonen la 20. juli frem Driving Europe’s transition to low-carbon economy, en ny forslagspakke for Energi- og klimahandling som skal akselerere omstillingen til lavutslippsøkonomien. Strategien inneholder bindende nasjonale mål for klimagassutslipp for medlemslandene i perioden 2021-2030, og årlige utslippsbegrensninger for sektorene areal-, skog- og landbruk, avfall, transport og bygninger - sektorer som ikke allerede dekkes av EUs kvotehandelssystem. Pakken setter også øvre grenser for bruk av klimakvoter for å oppnå målene. 
 
I pressemeldingen trekker EU-kommisjonen frem at utover landbruket, er avfallssektoren den viktigste kilden til utslipp av andre klimagasser enn CO2. Blant annet slipper råtnende avfall i deponier ut store mengder metan. Det er ventet at rammedirektivet for avfall og spesielt deponidirektivet, som EU-kommisjonen reviderte i fjor, vil resultere i en betydelig reduksjon i disse utslippene. 
 
Planen skal forhandles i ulike EU-fora, og endelige bestemmelser vil påvirke Norge gjennom EØS-avtalen.
 

Norge med viktig kompetanse

I tillegg til tiltak for å redusere og resirkulere avfallsstrømmer og begrense klimagassutslipp fra avfallsdeponier, legger EU-kommisjonen frem mer effektiv ressursbruk i landbrukssektoren, blant annet gjennom å lage biogass fra gjødsel. Slikt samarbeid mellom avfalls- og gjenvinningssektoren med andre økonomiske aktører trer frem som en essensiell del av lavutslippsøkonomien. 

Her stiller Norge med særegen kunnskap tilegnet fra Den Magiske Fabrikken. Pilotanlegget samarbeider tett med landbrukssektoren og produserer biogass og biogjødsel fra matavfall og husdyrgjødsel. Samarbeidet mellom anlegget og landbruket har fått nasjonal oppmerksomhet, og har ført til at Vestfold allerede i 2016 vil nå regjeringens målsetting om 30 prosent gjenvinning av husdyrgjødsel til biogassproduksjon, fire år før fristen. 

Mindre avfall – smartere transport

Planen utfordrer også medlemslandene til å sette inn støtet for mer fossilfri transport. Dette er en oppfordring til avfalls- og gjenvinningssektoren til å omstille seg. I Veikartet for en sirkulær økonomi anmoder Avfall Norge bransjen til å benytte klimavennlig drivstoff i innsamling og transport, for eksempel biogass fra egne gjenvinningsprosesser. 

Moderne avfallslogistikk og teknologi kan også redusere klimabelastningen fra avfallshåndteringen. Sensorer i nedgravde containere kan redusere tømmehyppigheten, og avfallssug kan bidra til både utslippskutt og mindre tungtransport i byområder. Noen av disse tiltakene kan avfalls- og gjenvinningsbransjen implementere for egen maskin, mens andre løsninger vil kreve tett samarbeid med andre sektorer eller klare retningslinjer fra myndighetene.