Lukk søk

Bransjeundersøkelse - husholdningsrenovasjon 2016

8 av 10 brukere er veldig fornøyde med husholdningsrenovasjonen, samtidig som tjenesten blir drevet stadig mer effektivt.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 4. oktober 2016

Måling av kundetilfredsheten oppnådde en gjennomsnittlig tilfredshetsscore på 79 prosent i 25 renovasjonsselskaper, og som dekker husholdningsrenovasjonen for ca 50 prosent av landets innbyggerne. Samtlige selskaper i undersøkelsen hadde en tilfredshetsscore på over 76 prosent, og resultatet viser en stigende trend de siste årene. De sidene av renovasjonstjenesten som brukerne er mest fornøyd med er hvordan oppsamlingen av avfallet er tilrettelagt, at avfallet blir samlet inn når det skal, og informasjon om ordningen. Det som er minst viktig for brukerne er prisen (renovasjonsgebyret) og hvilken behandling avfallet får etter innsamling.

 
Sammenligningen viser også at kostnadene for renovasjonstjenesten varierer betydelig mellom renovasjonsselskapene. Det henger sammen med naturgitte rammebetingelser som boligtetthet, avfallsmengder og transportavstander. Forskjellen i naturgitte rammebetingelser kan utgjøre 1900 kr på renovasjonsgebyret. I tillegg spiller service- og miljøstandarden på tjenesten inn. Godt utbygde kildesorteringsløsninger er dyrest å drifte, men har til gjengjeld de mest fornøyde brukerne. I gjennomsnitt stod oppsamlings- og innsamlingssystemet for 38 prosent av kostnaden, mens sluttbehandlingen stod for 19 prosent av kostnaden.
 
Dette er funn som er hentet fra renovasjonsbenchmarkingen (RBM) som Avfall Norge har gjennomført blant kommuner og kommunale selskaper i 2016. Hver runde av benchmarkingen avdekker også et teoretisk effektiviseringspotensiale for hvert selskap i sammenligningen, målt opp mot hva det beste selskapet kan vise til. Et minkende effektiviseringspotensiale over de siste fire benchmarkingene tyder på at virksomhetene treffer ulike forbedringstiltak og dermed blir mer effektive