Budsjettforslag i utakt med regjeringens visjoner

Solberg-regjeringens siste budsjettforslag mangler bredde i virkemiddelbruken for den nødvendige omstillingen til et mer bærekraftig og sirkulært samfunn. Visjonene i sirkulærstrategien vil trenge mange justeringer i budsjettet fra Stortinget for å skulle bidra til mer ombruk og materialgjenvinning.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 13. oktober 2021

Stusselig om sirkulærøkonomi

Regjeringens strategi for sirkulærøkonomi inneholdt både visjoner og mål som pekte i riktig retning, men disse følges ikke opp i statsbudsjettet. Tvert i mot avsettes det mindre penger til tiltak innen sirkulær økonomi sammenlignet med 2021 og den samlede satsingen er redusert fra 40 til 30 mill. kr fordelt på 12 private og statlige prosjekter, se pressemelding KLD. Det er ikke nok for å innfri ambisjonene om å være ledende på sirkulærøkonomi, når vi trenger både FoU, en rekke anleggsinvesteringer, bedre statistikk, nye rapporteringsrutiner mm.

Lukker øynene for konsekvensene av nye krav

Gjenvinningsbransjen står foran tøffe krav om mer utsortering og materialgjenvinning, som skal innfris på løpende bånd i årene som kommer. Det vil si at vi som samfunn, fra produsent, forhandler, forbruker og gjenvinningsbransje må omstille oss til mindre forbruk av jomfruelige ressurser. Et statsbudsjett for 2022 burde vise at dette er en prioritet, men regjeringen legger ikke statlige midler i potten til omstillingsarbeidet.

Biogass ute i kulden?

De tydelige signalene fra Stortinget om å likestille biogass med el og hydrogen i transportsektoren, får en kald skulder av den avtroppende regjeringen. Argumentasjonen fra avtroppende regjering for hvorfor man ikke skal likebehandle biogass i offentlige innkjøp, bomringer eller infrastruktur, eller i alle tidligere og fremtidige planer, viser betydelig politisk motstand i departementet.

Omkamp om forbrenningsavgift

Det blir igjen foreslått å innføre en avgift på avfallsforbrenning, til tross for at Stortinget avviste dette tidligere i år som et lite virkningsfullt verktøy for å få ned klimagassutslippene. Dette standpunktet fikk Stortinget støtte for i den nylige publiserte evalueringen som det svenske Skatteverket la frem om effektene den svenske skatten på avfallsforbrenning.