EU varsler endringer i Industriutslippsdirektivet

Skal bli strengere når det gjelder klimagassutslipp, ressursbruk og vannforurensing.

Av: Stine Thorp | Publisert: 20. april 2022

5. april vedtok EU-kommisjonen endringer i Industriutslippsdirektivet (IED).

Siden direktivet trådte i kraft i 2010 ha det bidratt til en vesentlig reduksjon av luftforurensing fra industri og landbruk. EU ønsker at det i større grad også skal bidra til en reduksjon av klimagassutslipp og ressursbruk, og også reduksjon av vannforurensing.

Blant hovedtiltakene er:

  • hyppigere kontroller av utslipp i luft og vann.
  • økte investeringer i ny teknologi som reduserer energi- og ressursbruk.
  • mer støtte til bærekraftig utvikling av sektorer som spiller nøkkelroller for at EU skal nå målet om å bli en klimanøytral sirkulærøkonomi.
  • strengere krav om at industrielle aktiviteter som krever mye ressurser eller forårsaker mye forurensing reduserer sin miljøpåvirkning ved å bruke best tilgjengelige teknikker (BAT).
  • etablering av Innovation Centre for Industrial Transformation and Emissions (INCITE).

Les mer på EU-kommisjonens nettsider og se faktaark om IED vedagt nederst i artikkelen.

Industriutslippsdirektivet

Industriutslippsdirektivet (IED) (direktiv 2010/75/EU) regulerer utslipp fra industri gjennom beskrivelse av beste tilgjengelige teknikk (BAT) og bindende utslippsgrenser (BAT-AEL). Direktivet er gjennomført i norsk rett gjennom forurensningsforskriften og avfallsforskriften.