Enighet om bransjens fremtidsbehov

Avfall Norge er på medlemsmøterturne rundt om i landet for å få innspill på strategi og satsningsområder. Det gjenstår fortsatt en rekke medlemsmøter i oktober, blant annet i Tromsø 3. oktober og Gardermoen 12. og 17. oktober. Se nettsidene våre for mer informasjon. Her kan du lese noen av innspillene så langt.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 27. september 2017

På medlemsmøtet i juni presenterte vi forslag til ny strategi for Avfall Norge. De pågående medlemsmøtene har til hensikt å forankre og få innspill til strategien i forbindelse med høringsrunden som har frist 26. oktober. Samtidig får vi informasjon om hva medlemmene mener Avfall Norge bør satse på av områder og prosjekter i nær og lengre fremtid. På Høstmøtet 8. - 9. november i Molde vil vi legge frem endelige innspill fra høringer og fra medlemsmøtene.

- Jeg er glad for å se at det så langt generelt er enighet blant medlemmene rundt hva bransjen og Avfall Norge bør jobbe med i årene fremover for å styrke og utvikle bransjen. Det er viktig at medlemmene utfordrer oss på hva som er det viktigste både her og nå og på lenger sikt, og samtidig anerkjenner at utvikling krever en felles innsats. Først når det skjer kan vi si at vår ambisjon om en samlet bransje begynner å sette spor. Jeg ser nå frem til de de neste møtene i oktober, sier adm.dir, Nancy Strand.

Navet i sirkulærøkonomien

Det er bred tilslutning til visjonen og mange har gode innspill til hva dette betyr for bransjen og hvordan vi skal få synliggjort bransjens rolle i sirkulærøkonomien.

Per i dag blir avfall definert som ytterpunktene og siste ledd i modellene for sirkulærøkonomi.

Bransjen må finne og kommunisere sin plass i verdiskapingen basert på ressurser i omløp. Vi må informere om økonomi og lønnsomhet, sette tydelige mål og initiere samarbeid innad i bransjen og med øvrig samfunns- og næringsliv.

Som eksempel må gjenvinning, ressursforståelse og materialflyt tidlig inn i planleggings-, produksjons- og anskaffelsesprosesser. Materialgjenvinning og nye avsetningsmuligheter og produkter må vektlegges. Samtidig må vi jobbe mer med å få gjenvinnbart avfall ut av restavfallet.

Avfall Norge og bransjen må arbeide mer med dagens utfordringer og samtidig initiere raskere og større endringer for å nå målene for sirkulærøkonomien.

Arbeid med dagens utfordringer og fremtidsscenarioer

Det er gjennomgående tilbakemeldinger at Avfall Norge og bransjen må arbeide mer med dagens utfordringer og samtidig initiere raskere og større endringer for å nå målene for sirkulærøkonomien.

Vi må ta for oss dagens utfordringer i marked, regelverk og i prosesser, som for eksempel anbud og bransjens inkludering i plan og bygningprosesser. Forslaget om "Bransjeløftet" som fellessatsing som skal bidra til å se på nåtidens utfordringer og dermed imøtekommer dette behovet, har fått stor tilslutning i møtene så langt.


Det er viktig at alle i bransjen, både kommunale, interkommuale og private selskap blir med og inkluderes i prosessene. Samtidig som det utarbeides tiltak for den enkelte og tiltak som kan tas inn og tilpasses på tvers. Det er behov for tilrettelegging for samarbeid og dialog, og en balansering mellom raske og store endringer og kontinuerlig utvikling.

Samtidig er det ønskelig at Avfall Norge jobber med fremtidsscenarier som viser en felles retning for bransjen, i tillegg til kommende trender innen teknologi, materialer og samfunnsutvikling. Et begynnende arbeid med en digitaliseringsstrategi er et av grepene som gjøres her.

Bransjen må bygge kompetanse i de ulike leddene av den sirkulære økonomien og defineres hva som er god kompetanse i henhold til behov og krav.

En samlende kunnskaps- og kompetanseorganisasjon

Det er et felles behov for oppdatert kunnskap og kompetanse, gjennom arbeid med prosjekter, opplæring, nettverksbygging og samarbeid, for å imøtekomme fremtiden, på kort og lang sikt.

Bransjen må bygge kompetanse i de ulike leddene av sirkulærøkonomien, samt bygge kompetanse blant våre egne på avfalls/ressurspyramiden, og spesielt rundt sjeldne råvarer og materialer. Det er behov for en bevisstgjøring rundt hvilken kompetanse avfalls- og gjenvinningsbransjen har som er relevant for de andre aktørene i sirkulærøkonomien.

Samtidig må det defineres hva som er god nok kompetanse i henhold til behov og krav i og utenfor bransjen. Samtidig koster kunnskap penger. Vi må derfor ha jobber som kan betale for den kunnskapen vi trenger. Her blir det videre arbeidet med REdu og ulike faglige satsninger, som å videreføre fagbrevsatsningen, viktig.


Vi må tørre å være mer innovative og snakke om fremtidens løsninger for hele verdikjeden, ikke kun for behandling av avfall.

Avfall Norge bør bruke mer tid på prosjekter som gir direkte uttelling og kortere “time to market”. Dette må støttes og kombineres med mer innovasjon og samarbeid for å skape fremtidens løsninger for hele verdikjeden, hvor samarbeid mellom bransje, produsenter og leverandører er sentralt. Faggruppene kan eksempelvis knyttes opp mot verdikjeder som skal bidra til mer materialgjenvinning og høyere ressurseffektivitet. 

Det er også et ønske om mer samarbeid internt i bransjen mellom offentlig og privat. Harmonisering og standardisering viktig for kommunale løsninger for innbyggerne, kombinert med å finne løsninger for næringslivet. Felles avfallslister er et behov hvor man kan dra nytte av bransjesamarbeid.

Tall, fakta, statistikk og analyser er basisfunksjoner bransjen ønsker mer av, noe arbeidet med Bransjeanalysen er et svar på. I tillegg, bedre rammevilkår og regelverk blant annet knyttet til forsøpling og avfall i det offentlige rom.


Dette skjer fremover


Vi jobber fortløpende med innspillene fra medlemsmøtene.

Frem til 26. oktober skal vi gjennomføre flere medlemsmøter i Tromsø, Gardermoen, Sarpsborg, Bergen og Kristiansand. Om du ønsker å delta for informasjon om strategi, og gi dine innspill til satsningsområder, kan du finne datoer her. Finner du ikke en dato som passer deg kan du ta kontakt med nancy.strand@avfallnorge for eventuelle innspill.

Høringsrunde på prosjektprioriteringer medio oktober

Medlemmer som er med på prosjektkontingent får en egen undersøkelse hvor dere kan bidra til å prioritere konkrete prosjektområder som Avfall Norge skal satse på.


Medlemmer som har meldt at de ikke vil være prosjektabonnenter mottar forespørsel om støtte til konkrete prosjekter valgt av Avfall Norge for 2018 (prosjektsamarbeid).

Det arbeides parallelt med å utvikle prosjektsamarbeid med andre aktører i bransjen som ikke er medlem av Avfall Norge, og andre aktører innen sirkulærøkonomien. 
Konkrete innspill til områder for kompetanseutvikling:

 • Ombruk og virkemidler
 • Renovasjonsløsninger
 • Logistikk
 • Oppsamlingsløsninger
 • Kommunikasjon
 • Grunnkompetanse på teknologi og digitalisering
 • Utstyr og teknologi: Alt fra beholdere til digital dataanalyse, også i et innbygger- og brukerperspektiv.
 • «Smarte byer» - Hvordan ta del i planarbeid og utvikle samfunnet på et lokalt nivå
 • Kompetansetilbud som inkluderer planleggere etc.
 • Anskaffelser
 • HMS-spørsmål
 • HR-spørsmål
 • Kunnskap om avfall og mulighetene ved ressurser og gjenvinning
 • Fysikk og kjemi - grunnkunnskap for å kunne gjenvinne mer
 • Fortsette med grunnleggende kurs - men få med oppdateringer
 • Dagskurs fremfor to dager på noen kurs
 • Fagturer og ekskursjoner
 • E-læring på noen utvalgte kurs.
 • Praksis i kurssammenheng