Enova bør dyttes i sirkulær retning

Avfall Norge ber om at arbeidet med sirkulære verdikjeder og økt ressurseffektivitet prioriteres tydelig i tilleggsavtalen med Enova.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 3. juni 2020

Tiltakspakken utløser ikke sirkulære prosjekter og investeringer

I tiltakspakken som regjeringen la frem på fredag er det satt av 100 millioner til tiltak som skal fremme en sirkulær økonomi. Regjeringen sier at tiltakene vil treffe bredt, fra forskning til forbruker. Avfall Norge mener imidlertid at tiltakene i liten grad treffer gjenvinningsindustrien. Forskning, utvikling og kompetanse er selvfølgelig viktige langsiktige tiltak for en sirkulær økonomi, men Norge trenger også å utløse konkrete, verdiskapende prosjekter på kort og mellomlang sikt. Den innretningen som ligger der nå, vil ikke bidra til dette.

Enova bør dyttes i sirkulær retning

Enova skal være motoren i Norges teknologiomstilling til et lavutslippssamfunn og regjeringen foreslår å styrke Enova med 2 milliarder kroner. Samtidig vet vi at utvinning og bearbeiding av ressurser står for rundt halvparten av klimagassutslippene og at listen over kritiske råvarer blir stadig lenger. Økt ressurseffektivitet er derfor et svært viktig virkemiddel for både økt verdiskaping i industrien og for reduserte klimagassutslipp. Foreløpig mangler Norge dessverre instrumenter og virkemidler for å virkelig skyte fart i dette arbeidet. For å lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn, er det derfor helt nødvendig at arbeidet til Enova også omfatter arbeidet med sirkulære verdikjeder. Avfall Norge ber derfor om at det i tilleggsavtalen som nå skal inngås mellom KLD og Enova spesifiseres at midlene skal brukes på en slik måte at de understøtter overgangen til en sirkulær økonomi der ressursene holdes i omløp og man tar vare på kritiske råvarer.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116