Et budsjett for omstilling

12.oktober la Regjeringen frem forslag til Statsbudsjettet for 2018. Omstilling og flere jobber var hovedtemaene. - Her er avfalls- og gjenvinningsbransjen avgjørende, sier Nancy Strand.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 12. oktober 2017

Regjeringen la frem forslag til Statsbudsjettet for 2018, samtidig med en strategi for grønn konkurransekraft. Begge baner vei for grønn omstilling, og avfalls- og gjenvinningsbransjen har mye å tilby.

- Regjeringen viser handlekraft for å få på plass en lavutslippsøkonomi, og det er vi svært fornøyd med, sier Nancy Strand.

Forskning på klimatiltak

Statsbudsjettet for 2018 vil øke forskning på lavutslipp og grønn konkurransekraft med 20 millioner kroner over Klima- og miljødepartementets budsjett. Satsingen må ses i sammenheng med  regjeringens mål om å redusere klimautslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent innen i 2030.

- Vår bransje deler denne ambisjonen, og vil være en viktig  grønn arbeidsplass også i fremtiden, fortsetter Strand.

Bransje i vekst

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er en fremtidsnæring.  Gjennom en mer ressurseffektiv økonomi kan det skapes så mange som 40.000 nye arbeidsplasser. Det grepet kan redusere CO2-utslipp med syv prosent, samtidig som handelsbalansen forsterkes med mer enn to prosentpoeng. I sum gjør dette avfalls- og gjenvinningsbransjen til en av de næringene Norge skal leve av i fremtiden.

I dag sysselsetter avfalls- og gjenvinningsbransen mer enn 7 600 mennesker over hele landet som omsetter for mer enn 22 milliarder kroner.

Kjempeinnsats mot marin forsøpling

Regjeringen trapper opp innsatsen mot forsøpling til havs og lanserer et eget bistandsprogram mot marin forurensing og mikroplast på 150 millioner kroner for 2018. Å bekjempe forsøpling der det oppstår er en av de viktigste tiltakene mot plast og annen forurensning i havet.

Bistandsprogrammet skal blant annet bidra til avfallsforebygging og bedre avfallshåndtering i de områdene der utslippene er størst, men glemmer ikke at det er en jobb å gjøre også langs den norske kystlinja.

- Den norske bransjen har lang erfaring med slik logistikk. Gjør vi dette riktig kan problemene rundt marin forsøpling skape nye arbeidsplasser i offentlig- og privat sektor, sier Strand.

Eksportmulighet for den norske bioøkonomien

Regjeringen ønsker en helhetlig satsing for å synliggjøre norske, grønne løsninger for økt eksport og for å trekke internasjonale investorer til Norge. Innovasjon Norge skal etablere et samarbeid med privat næringsliv med dette som mål.

Her har Norge en mulighet til å profilere bioøkonomien, som blant annet innebærer å lage produkter av  matavfall, avfall fra fiskeri og husdyrgjødsel. Avfall Norge har kartlagt verdiskapningspotensialet av å satse på denne næringen i en egen rapport fra 2016.

Ingen CO2-avgift på avfallsforbrenning i første omgang

Regjeringen gjeninnfører ikke en ensidig CO2-avgift for avfallsforbrenning, men skal utrede videre hvordan klimautslippene kan reduseres.

Les hele vår kommentar om dette her. 

Strategien for grønn konkurransekraft utgitt samme dag

Utvalget for grønn konkurransekraft presenterte også sin endelige strategi for grønn konkurransekraft. Les mer om det her. 

Parisavtalen prioriteres for Klima- og miljødepartementet

For klima- og miljødepartementet foreslår Statsbudsjettet følgende prioriteringer:

  • fremme det internasjonale arbeidet med Parisavtalen 
  • forskning på omstilling til lavutslippssamfunnet, 
  • marine økosystemer og rent hav profilering og markedsføring av norske grønne løsninger

Statsbudsjettet 2018

Budsjettforslaget som ble lagt frem 12. oktober inneholder blant annet:

  • at regjeringen skal følge opp prioriteringene i den fremlagte Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) Dette innebærer blant annet satsing på biogassproduksjon fra matavfall og husdyrgjødsel. 
  • å bevilge 150 millioner kroner til eget bistandsprogram mot marin forsøpling. 
  • å legge opp til smarte og mer lønnsomme offentlige anskaffelser.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter