Et sidespor i satsningen på biogass

Regjeringen har tidligere pekt på biogass som en av de nye næringsveiene, som både skal gi grønn verdiskaping og utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor. Derfor har det også vært knyttet forventninger til Statsbudsjettet for 2017, og hvordan det vil videreføre biogass-satsningen. Dessverre viser budsjettet at regjeringen tar et hvileskjær i 2017.
Publisert: 10. oktober 2016

2014 ble det lagt frem en egen biogass-strategi, som tok for seg hvordan både tilbud og etterspørsel skulle stimuleres for å utvikle markedet for biogass. I statsbudsjettet ligger det ingen oppfølging av denne strategien. Tvert i mot fremmer regjeringen forslag i budsjettet som motvirker en økt etterspørsel etter biogass, særlig gjennom forslaget til endringer i bilavgiftene. Som følge av økt vektkomponent vil en biogassdrevet personbil kunne få opp til 20.000 kroner høyere avgift i vektandel enn en tilsvarende bil med bensin eller diesel som drivstoff.

 
Biogass - et avansert biodrivstoff med netto utslippskutt
Biogassens verdikjede gir høy lokal verdiskaping med lokale og regionale økonomiske ringvirkninger. En satsing på biogass reduserer klimagassutslipp, gir renere luft og sørger for at samfunnet får utnyttet ressursene i avfallet. Energipotensialet er enormt: Økende avfallsmengder fra husholdninger, næring, havbruk, skogbruk og landbruk i Norge kan generere 10-12 TWh. Dette tilsvarer 20 pst. av innenlands drivstofforbruk i dag.

Det er derfor positivt at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier på KLDs hjemmesider at han vil fremme bruken av avansert biodrivstoff, biodrivstoff produsert av avfall/rester eller skogsråstoff. Dette bidrar til utslippskutt både i Norge og globalt, og vil styrke den grønne konkurransekraften.
 
Derfor bør også Klima- og miljøministeren og resten av regjeringen justere kursen og hindre at biogass-satsingen havner på et sidespor i statsbudsjettet for 2017. Først og fremst må bilavgiftene gjøre et unntak i vektkomponenten for biogasskjøretøy. Videre bør partiene som nå skal sette seg ned og forhandle på Stortinget se nærmere på CO2-komponenten i engangsavgiften. Denne må reflektere reelle utslipp fra norsk biogass, noe den ikke gjør i dag.
 
Enkelt å redusere engangsavgiftene for biogassbiler
Biogass spiller en viktig og økende rolle i den sirkulære økonomien, og er svært relevant nå som regjeringen snart skal levere en stortingsmelding om nettopp dette temaet. Hittil har prioriteringene vært å stimulere til etterspørsel av produktet innenfor det som tradisjonelt har vært et offentlig ansvar, som for eksempel busser, renovasjonskjøretøy og andre tyngre kjøretøy. Biogass 2.0 må handle om å bidra til et etterspørselsdrevet marked for biogass-kjøretøy, herunder personbiler som har muligheten til å gjøre seg gjeldende på markedet som nullutslippsbiler med lang rekkevidde. 
 
Et grønt skatteskifte må naturligvis innebære at det ikke straffer seg å kjøpe en nullutslippsbil fremfor en fossildrevet bil. Med det nåværende forslag til statsbudsjettet for 2017 er det dessverre konsekvensen.