Et steg i riktig retning

Statsbudsjettet: Økte midler til Enova og kampen mot marin forsøpling. To grep i retning av et lavutslippssamfunn og sirkulær økonomi, mener Avfall Norge
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 8. oktober 2018

Mandag 8. oktober 2018 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2019.

-->Les forslag til statsbudsjettet 

Forslag til statsbudsjett bekrefter regjeringens prioritering av opprydding av plast og marin forsøpling, både globalt og nasjonalt. Videre styrkes Enova med økte midler til utvikling av lavutslippsteknologi og overføres til Klima- og miljødepartementet.

- Begge deler gir en ny mulighet til å bringe oss i retning av et lavutslippsamfunn med en sirkulær økonomi sier administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand .

Regjeringen styrker arbeidet mot marin forsøpling ytterligere

- Avfalls- og gjenvinningsbransjen spiller en nøkkelrolle i å forebygge avfall på avveier, og vi ser svært positivt på at dette arbeidet styrkes, men nå er det viktig at kommuner og private avfallshåndterere får en garanti for å få dekket kostnadene for å håndtere marint avfall, sier Strand .

Etter at regjeringens støtteordning for kasserte fritidsbåter har bidratt til en etterlengtet oppbygging av en infrastruktur for behandling av dette avfallet, er det nå på tide å begynne med å rydde opp i de mange båtene som ligger senket på havbunnen.

Les mer om Styrker arbeidet mot marin forsøpling

Fortsatt fare for forbrenningsavgift

Regjeringen varsler fortsatt en ordning for prising av fossile CO2-utslipp, enten gjennom avgift eller innlemmelse i kvotesystemet. Avfall Norge mener dette er en dårlig løsning, da tiltak for å redusere det fossile innholdet i avfallet som ankommer forbrenningsanleggene må tas tidligere i verdikjeden.


Enova styrkes

Styrkingen av Enova er et skritt i riktig retning. Avfall Norge mener også at ressursperspektivet i større grad må ivaretas når Enova skal støtte ny miljøteknologi for løsninger i lavutslippssamfunnet. I et grønt skifte må vi klare å redusere utslipp av klimagasser, samtidig som vi tar vare på jordas begrensede ressurser og skaper nye grønne jobber.

Les mer om Styrking av Enova

Strategi for en sirkulær økonomi

Statsbudsjettets kapittel fra Klima- og miljødepartementet inneholder en gjennomgang av status på Stortingets vedtak fra avfallsmeldingen og klimastragimeldingen i våres.

Blant annet varsler regjeringen at de vil komme tilbake med en strategi for sirkulær økonomi slik Stortinget har bedt om.

- Avfall Norge ser frem til en forpliktende og helhetlig sirkulærøkonomisk strategi  med nye økonomiske virkemidler i neste runde, understreker Strand.

Avfall Norge håper at Norge kan hente mye lærdom fra våre naboland når arbeidet endelig går i gang.

- Andre land i Norden har allerede lansert tilsvarende strategier, eksempel har Danmark akkurat lansert sin strategi for en sirkulær økonomi, forteller Strand.

Danmark legger vekt på blant annet å hente ut merverdi fra bygg og biomasse, skape velfungerende markeder for avfall og resirkulerte råvarer, og styrke næringslivet som drivkraft for den sirkulære omstillingen.


-->Les Danmarks strategi for en sirkulær økonomi

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter