EU-kommisjonen interessert i den nordiske merkeordningen

I Europakommisjonens strategi for sirkulærøkonomi fra mars i fjor varslet EU at de ønsker å harmonisere merkeordningen for kildesortering av emballasje. Nå har Kommisjonen startet arbeidet.

Av: Paal Frisvold | Publisert: 8. mars 2021

Kommisjonen startet arbeidet med å harmonisere merkeordningen for kildesortering av emballasje, og først ut, som med all EU-lovgivning, er å utarbeide en konsekvensanalyse av mulige tiltak.

I den anledning har Avfall Norge, sammen med våre nordiske kollegaer og én av våre europeiske paraplyorganisasjoner, Municipal Waste Europe, avholdt møter med Kommisjonens Joint Research Centre – og DG Miljø, som er Kommisjonens avdeling for miljøsaker.

Suksess i Norden

Å harmonisere merkeordninger reiser en rekke problemstillinger – slik vi også så på nordisk nivå. Det ekisterer jo allerede en rekke ulike ordninger i ulike land, men egne symboler og fargebrukeksisterende ordninger, farger, og symboler. Kostnadsimplikasjoner står derfor sentralt. Kommisjonen og EU-samarbeidet er generelt opptatt av «subsidiaritetsprinsippet» – dvs at EU ikke skal vedta lover på områder som kan reguleres på nasjonalt – eller regionalt nivå. Derfor er den første syretesten hvilken fordel og utbytte landenes tiltak for kildesortering av emballasje kan ha av en harmonisering kommunikasjonsverktøy på tvers av landegrensene?

Fra Avfall Norges side har vi lagt vekt på suksessfaktorene ved at ordningen legger opp til en harmonisert farge- og symbolbruk for kildesortering langs hele verdikjeden: i hjemmet, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og, ikke minst, på produktenes emballasje. Kostnadsbesparelser for produsentansvarsorganisasjonene og kommuner er også et viktig argument, fordi de ikke lenger har behov for å utvikle egne systemer, som i seg selv er kostnadsdrivende.

Tett samarbeid med produsentene er viktig

Norske erfaringer med for eksempel Coop som ønsker å fjerne alle varer med restavfall-emballasje vekket særlig interesse. At merkeordningen kan føre til at detaljforhandleren kan bruke sin markedsmakt overfor produsentene er en verdifull erfaring. Det gjør at harmoniser merkeordning bidrar til at både forbrukerkrav og myndighetskrav overføres via detaljhandelen til produsentene, i tråd med intensjonen i produsentanvarsordningene.

Danskene har også svært gode erfaringer med ordningen, som de selv var opphavet til. Danske myndigheter har satt krav til kommunene om å ta i bruk merkeordningen på avfallsbeholdere. I motsetning til Norge og Sverige har ikke Danmark innført produsentansvarsordning på emballasje enda.

Prosessen videre

Utvikling av EUs regelverk er en omfattende og tidkrevende prosess. Neste steg er at Kommisjonen vil utlyse en høringsrunde for å innhente innspill fra andre relevante aktører i den berørte verdikjeden – fra produsenter, til forbrukere og avfalls- og gjenvinningsbransjen. Deretter vil forslaget drøftes med eksperter fra EU-landene, deriblant Norge, før det blir presentert for EUs beslutningsorgan; Ministerrådet og Europaparlamentet. Arbeidet vil antakelig ta i alt mellom tre og fem år.


Kontakt oss

Paal Frisvold

EU-rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: +32473978760

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019