Lukk søk

EU-parlamentet utvider ambisiøse mål for sirkulærøkonomien

EU-parlamentet bekrefter mer ambisiøse mål for avfallsdirektivene i sirkulærøkonomipakken enn det EU-kommisjonen opprinnelig hadde lagt opp til. Kildesortering av tekstiler er ett av flere tiltak EU-parlamentet vil ha på plass innen 2020.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 21. mars 2017 | Fagområde: Internasjonalt samarbeid

EU-parlamentet vedtok i et forslag 14. mars viktige endringer i en rekke avfalls- og gjenvinningsdefinisjoner, og satte ambisiøse mål for den sirkulære økonomien i Europa.

Høyere mål - færre unntak

Parlamentet ønsker å innføre et eget matavfallshierarki som skal gjelde bredt. Blant annet vil parlamentet stramme inn unntaket for utsortering av matavfall. Unntaket skal etter innspill fra Finnland kun gjelde tynt befolkede områder, sammenlignet med kommisjonens opprinnelige forslag om unntak basert på teknisk, miljømessig og økonomisk “hensiktsmessighet.”

I tillegg foreslår parlamentet et krav om utsortering av tekstiler og farlig avfall fra husholdninger innen 2020, og har tatt inn nye artikler om ombruk og delingsplattformer.

Parlamentet vil også at 70 prosent av alt husholdningsavfall og lignende (municipal waste) skal materialgjenvinnes eller forberedes til ombruk innen 2030, en økning på 5 prosent sammenlignet med det opprinnelige målet. Nytt er et forslag om at minst 3 og 5 prosent av dette skal nås gjennom forberedelse til ombruk innen henholdsvis 2025 og 2030.

Produsentansvar, næringsavfall og etterspørsel får oppmerksomhet

Kommisjonens har fått kritikk for at de foreslåtte kravene ikke i stor nok grad rettet seg mot næringsavfall. Som en respons foreslår parlamentet å gi medlemslandene et pålegg om å promotere utsortering av flere avfallstyper fra næringsavfall. Samtidig ber de kommisjonen undersøke muligheten for å sette nye mål for næringsavfall og bygge- og rivningsavfall som ikke allerede faller under kategorien municipal waste.

Det foreslås frivillige mål for reduksjon av matavfall og marin forsøpling på 50 prosent innen 2030. Kommisjonen bes undersøke muligheten for bindende mål for matavfallsreduksjon. Samtidig legges en rekke tiltak frem for å øke etterspørselen etter resirkulerte råvarer.

Emballasje

Det allerede grundige regelverksforslaget fra EU-kommisjonen på produsentansvar ble også utvidet med mer detaljerte beskrivelser av roller, ansvar, åpenhet og kostnadsfordeling, særlig for emballasje. Gjenbruk skal inngå i medlemslandenes tiltak for å redusere miljøbelastningene til emballasje, og kildesorteringsløsninger skal innføres for alle emballasjetypene.

For materialgjenvinning av emballasje foreslår parlamentet følgende nasjonale krav:

Type emballasjeDagens krav (i Norge, %)2025 (%)2030 (%)
Plast30 (50 for EPS)6060
Tre156565
Metall608090
Glass608090
Papp og kartong       60/659090

Veien videre

Selv om parlamentet har stemt over sine endringsforslag er prosessen ikke i mål. Også Ministerrådet, bestående av alle medlemslandenes regjeringer skal finne et kompromiss basert på EU-kommisjonens opprinnelige forslag fra desember 2015. Deretter skal disse tre forhandle fram et kompromiss. Det maltesiske formannskapet i EU har lovet at dette skal skje innen utgangen av sin periode i juni. Dersom dette ikke lykkes vil prosessen gå nok en runde.