EU-satsing på urban mining: Industri-allianse og FoU skal løse EUs sjeldne jordarter-dilemma.

I ledd av EUs Grønne giv publiserte Europakommisjonen den 3. september en ny og oppdatert strategi om tilgang til sjeldne jordarter – eller kritiske metaller.

Av: Paal Frisvold | Publisert: 15. september 2020

I dag importerer EU-landene 75 til 100% av de fleste sjeldne jordarter, en uholdbar situasjon som vil forverres på Europas vei til klimanøytralitet innen 2050.

For elektriske biler og energilagring vil EU-landene trenge opp til 18 ganger mer litium og 5 ganger mer kobolt innen 2030, tall som øker respektivt med 60 ganger og 15 ganger innen 2050, jamført med dagens etterspørsel. Etterspørsel etter sjeldne jordmetaller brukt i permanente magneter, f.eks for el-biler, digitale teknologier eller vindkraft, kan tidobles innen 2050. Sjeldne jordmetaller er ikke bare nødvendig for produksjon av fornybar energi, men også romfart- og forsvarsindustri, områder av geopolitisk betydning.

Nå vil EU ta grep.

Kommisjonen vil bygge industri i EU-landene

Kampen om sjeldne jordarter skal vinnes ved å kombinere strategiene for industri, sirkulærøkonomi og FoU. Oppskriften er etablering av dedikert industri-allianse, innføring av sirkulærøkonomiske insentiver og økt ressurser til utvikling av teknologi og verdikjeder innenfor forskningsprogrammet Horsiont Europa. Men først:

Allerede i oktober i år vil Kommisjonen vil presentere et nytt regelverk, en forodrning, om produksjon og håndtering av nye batterier som settes på EU-markedet. Krav til innsamlingsrater, gjenvinning og resirkulering av batterier ved endt livsløp skal sørge for gjenbruk av sjeldne jordarter. Det forventes krav til andel resirkulerte jordarter i produksjon av nye batterier. Utvidet produsentansvar for batteriprodusenter skal finansiere ordninger for innsamling og gjenvinning.

Insentiver for sirkulærøkonomi

På noen områder har EU lykkes i å innføre sirkulærøkonomiske insentiver og økt tilgang til sekundære råvarer. For metaller som jern, sink eller platinum sirkuleres mer enn 50 prosent og står for mer en 25 % av etterspørselen i EU. Andre sjeldne jordarter som benyttes i produksjon av fornybar energi, som gallium og indium, representerer produksjon av sekundære råvarer kun marginale andeler.

Kommisjonen varsler også lansering av handelspolitiske tiltak for å sørge for at land med monopol i markedet (les: Kina) ikke skal kunne misbruke sin dominerende stilling for å presse opp prisene. EU vil etablere strategisk samarbeid med 3.land (land utenfor EU), som Tyrkia, Ukraina og Norge, samtidig som de vil innføre krav til bærekraftighet og menneskerettigheter i handel med sjeldne jordarter fra utviklingsland.

Behov for forskning og innovasjon innenfor «urban mining»

Kommisjonen fremhever behovet på forskning på avfallshåndtering vil kunne bidra til at verdifullt materiale ender opp i deponier. I tillegg forlater betydelig mengder avfallsressurser Europa som potensielt kan gjenvinnes og resirkuleres til sekundære råvarer.

Industri som tar ut kritiske metaller av elektronisk og elektrisk avfall må også bli grønnere, ved å redusere miljøavtrykket og klimagassutslipp.

Vi mangler komplett informasjon om mengde råvarer produkter inneholder, så vel som i adskilt avfall eller deponi, dvs potensielt tilgjengelig mengder avfall for gjenvinning og resirkulering. En vurdering av disse mengdene, dvs mengde kritiske metaller som finnes i produkter I bruk, når de kan bli tilgjengelig – tatt i betraktning gjennomsnittlig produktlevetid

Kilde: Europakommisjonens melding om sjeldne jordmetaller

Erstatte kritiske råvarer med ikke-kritiske råvarer med like yteevne, er en annen måte å løse situasjonen. Her understreker Kommisjonen også behov for forskning og innovasjon i bærekraftig produktdesign og utvikling av alternative teknologier som krever andre materialer som kan bidra til å takle avhengigheten av få leverandører.

Stig Ervik i Norsirk ønsker fokus på urban mining “Det er bra at det legges krav på produkter (batterier) som settes i markedet fremover i tid. Men det bør også være fokus på de «råvarene som allerede ligger i de tusen hjem» (Urban mining). Min mening er at det bør startes en omfattende kartlegging (mengder og innhold) av i hvilke produkter vi finner de sjeldne jordartsmetallene, potensialet er stort. Her bør alle produkter, smått som stort, kartlegges. Videre må vi se på verdikjeden / manglende verdikjede til disse «råvarene» i nåsituasjon for å kunne benytte riktige incentiver inn i nye verdikjeder/markeder. Dette vil kunne være en start nye for innsamling og gjenvinningsløsninger som fortsatt krever mye FOU."

Så til etableringen av ny industri-allianse

Opprettelse av industri-allianse for råmaterialer skal sørge for å øke EU-landenes industrielle kapasitet – deriblant evne til å takle strukturelle problemer i markedet, som høy konsentrasjon av produksjon i få land, tekniske barrierer for investeringer, behov for innovasjon og forankre bred folkelig forståelse for bærekraftig ressursutnytting.

Den mest presserende oppgaven er å takle EUs sårbarhet mht sjeldne jordarter og verdikjeder for magneter.

Den nye industrialliansen skal være åpen for alle relevante aktører i den industrielle verdikjeden, men også fra EUs medlemsland, regioner, fagorganisasjoner, sivile samfunn og forskningsinstitusjoner, investorer og miljøorganisasjoner.

Kommisjonen nevner også at gruvedrift og utvinningsvirksomhet vil inngå i arbeidet med taksonomi som kategoriserer offentlig og privat investeringer i henhold til effekt på klima, miljø- og sirkulærøkonomi.

Kontakt oss

Paal Frisvold

EU-rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: +32473978760

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter