EU trapper opp sirkulærøkonomien

EU løfter sirkulærøkonomi inn i sentrum av EUs klimapolitikk og vil få et mye større politisk trykk fremover. Avfall Norge trapper nå opp EU-arbeidet for å bidra inn i EU-systemet og overfor norske myndigheter.

Publisert: 7. februar 2020

Aksjonsplan for Sirkulærøkonomi 2.0

-Et svært ambisiøst initiativ fra EU som vi må ta på alvor, sier næringspolitisk direktør i Avfall Norge, Cecilie Lind.

I lys av den nye Europakommisjonens storsatsing European Green Deal – om å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinent innen 2050, er det knyttet stor forventning til den nye aksjonsplanen for Sirkulærøkonomi 2.0.

Den nye aksjonsplanen med detaljerte tiltak, skal legges frem 4. mars, men en lekket versjon er allerede tilgjengelig. Avfall Norge har gått igjennom tiltakslisten. Her følger et sammendrag av hva vi kan vente oss.

Sirkulærøkonomi - en del av klimamål

Først og fremst løfter Kommisjonen frem sirkulærøkonomiens rolle i å nå EUs mål om netto null-utslipp av klimagasser innen 2050. Hele 66 prosent av EUs klimagassutslipp er direkte relatert til materialhåndtering. EU- og EØS-landenes tiltak for sirkulærøkonomi skal derfor inn i hvert lands planer for å nå klimamålene. ‘Vi må endre måten vi produserer varer, organiserer markedet, forbruker og handler – og måten vi håndterer avfall’ er hovedbudskapet. Det er den eneste måten å frakoble økonomisk vekst fra måten vi utnytter jordens ressurser står det i meldingen.

Krav til produksjonsleddet

En sentral målsetning er tiltak som vil redusere avfallsmengden. Mengden av restavfall fra kommunalt og privat avfall må halveres i løpet av de neste ti årene. Det samme gjelder materielle ressursbruk. Innen 2030 skal bare sikre, sirkulære og bærekraftige produkter bli satt på markedet, står det i kommunikasjonen. For å nå denne målsetningen ønsker Kommisjonen å fokusere på nye krav til produksjonsleddet i produkters livssyklus – verdikjede. Tiltak for å utvikle produktdeling, ombruk, oppgradering og ombygging skal bidra til å endre produksjonsleddet, forlenge produkters levetid og redusere avfallsmengden.

Industri og digitalisering

Sirkulærøkonomi vil bli en sentral del av EUs nye industripolitiske tiltak. Minimumskrav som forhindrer markedsadgang for ikke-bærekraftige produkter skal utvikles. Nye krav til tekstil- og byggebransjen er ventet. Kommisjonen varsler også ny lovgivning som fremmer gjenbruk av produkter.

I desember i fjor annonserte den nye presidenten i Europakommisjonen at klimanøytralitet krever økt satsing på digitalisering. Fokus er også på et ‘rettferdig skifte’ slik at ikke tiltakene urettmessig rammer mindre velstående regioner og enkeltmennesker.

Digitalt pass

Et europeisk sirkulært data-område skal etableres med henblikk på å kartlegge produkters kvalitet, tilgjengelighet og materialhåndtering. Hvert produkt på markedet skal få et digitalt pass for å kunne identifisere alle produktrelaterte data gjennom hele verdikjeden. Bruk av kunstig intelligens vil kreve nye retningslinjer for datadeling – også med tanke på å beskytte forbrukere.

Med felles metode for å måle miljøkvalitet på produkter vil EU innføre forbud av grønnvasking av miljøprodukter. I tillegg skal en ‘rett-til-reparasjon’ innføres i nasjonale forbrukerlover.

Nye mål - nye områder

Flere eksisterende lover og politikkområder skal revideres og utvides. Produsentansvarsmekanismer for tekstiler, bygg og konstruksjon, plast og mat skal innføres. Separat tekstilinnsamling skal opprettes i alle land innen 2025, i tillegg til tidligere annonsert målsetning for farlig avfall. En egen strategi for bærekraftig byggsektor skal legges frem. Samtidig legger Kommisjonen vekt på at utvidete produsentansvar skal innføre eco-modulering – dvs at produkter som holder høy miljøstandard skal ha lavere vederlagssatser, slik at markedet belønner produkter med høy miljøkvalitet. Direktivene for eco-design, utslipp fra industri og kjemikalieregelverket REACH skal revideres for å stille strengere krav til produsentene. Regelverk for grønt offentlig innkjøp skal også styrkes.

Horisont Europa

Sirkulærøkonomi skal gjenspeiles i EUs nye forskningsprogram Horisont Europa, foruten finansieringsmekanismer i Invest EU og Sustainable European Investment Plan. På globalt nivå vil Kommisjonen etablere ‘Global circular economy platform’ for å fremme bærekraftig handel og tette hullene i det eksisterende regelverket under WTO. En egen task force for samarbeid med det afrikanske kontinentet er også foreslått.

Sist, men ikke minst, vil Kommisjonen be om at EU-landene inkluderer strategier og rammevilkår for sirkulærøkonomien i sine nasjonale klima- og energiplanene, NECP, som skal revideres i 2023.

Dokumentet fra Kommisjonen kan lese her.


Av: Paal Frisvold.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter