Finalister Innovasjonsprisen 2021

Innovasjonsprisen belønner innsats som bidrar til en sirkulær fremtid. Prisene kan vinnes for teknologi og tjenester, økonomi, samfunns- og markedsforhold, samt systemer og konsepter.

Det var i år totalt åtte nominerte prosjekter til innovasjonsprisen 2021. Fire av prosjektene var direkte nominert gjennom tildeling av PReP2020 midler, mens fire prosjekter var nominert gjennom egen utlysning på Avfall Norges nettsider.

Av: Avfall Norge | Publisert: 27. mai 2021

2020 har vært et annerledes år der mye har blitt satt på vent. Dette gjelder også mange prosjekter. På tross av dette fikk juryen en spennende og utfordrende jobb med å kåre en vinner av innovasjonsprisen. Samtlige prosjekter var sterke bidrag til det grønne skiftet og juryen satt til slutt igjen med tre finalister som på ulike måter gjør et viktig arbeid for en sirkulær fremtid. Vinneren kåres på Årskonferansen 9.juni.

Finalistene er: Bjorstaddalen Næring AS, Asker kommune og Containerservice Ottersøy AS.

Vi ønsker alle finalistene lykke til og gleder oss til prisutdelingen 9. juni!

Under kommer en beskrivelse av de tre finalistene:

Bjorstaddalen Næring AS

Bjorstaddalen Næring AS er nominert for deres nye robotsorteringsanlegg som stod ferdig i mars 2021. Anlegget er det første av sitt slag i Norge. Ved hjelp av unik sensorteknologi kan robotene plukke ut alle avfallstyper som kan gjenvinnes i dag fra blandet avfall. Dersom det åpner seg nye markeder i fremtiden, eller det kommer nye krav fra myndighetene, kan robotanlegget læres opp til å gjenkjenne disse avfallstypene også. Målet er at selskapet skal bli ledende i landet på materialgjenvinning.

Juryen mener at anlegget virkelig har potensiale til å kunne forflytte tonn oppover i avfallspyramiden. Selv om teknologien er kjent fra før så har det en sterk overføringsverdi i bransjen at Bjorstaddalen nå har bygget et anlegg i denne skalaen for blandet avfall i Norge. Ved å ta i bruk AI teknologi sikrer anlegget at flere avfallsressurser forblir i kretsløpet. I tillegg vil de enkelt kunne tilpasse seg nye eller endrede krav i fremtiden. Dette er et viktig ledd i den sirkulære økonomien.Asker kommune

Asker kommune er nominert for sitt ombruksprosjekt for møbler og inventar i kommunen. Da de tidligere kommunene Røyken, Hurum og Asker skulle slå seg sammen, skulle mange medarbeidere flytte på seg. En nærliggende løsning ville være å kaste de gamle kontormøblene og kjøpe nye. Men noen visste at det lå et stort potensial i de gamle møblene. Asker kommune fikk tidenes mulighet til å vise hva ombruk er. Ved å ikke kjøpe nytt, sparte de miljøet for forbruk, styrket det sosiale ved å sysselsette folk som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet og sparte penger. Ombruksprosjektet ble en pilot fordelt på 25 ulike lokasjoner. Så langt har kommunen spart 16 millioner kroner, 90 tonn avfall og 234 tonn CO2e.

Juryen mener prosjektet er interessant fordi det er veldig konkret og på en relativt enkel måte kan repliseres av andre kommuner og næringsliv. Ombruk ligger helt øverst i avfallspyramiden og er et felt det vil settes strengere krav til fremover, blant annet hva gjelder rapportering. Med systemet Asker kommune benytter seg av har de kontroll på både tonnasje til ombruk samt økonomisk og miljømessig besparelse. Prosjektet har i tillegg gitt jobb til mennesker som står utenfor arbeidslivet, noe som gir det en tredelt bunnlinje.


Containerservice Ottersøy AS

Containerservice Ottersøy AS ble tildelt PReP2020 midler for prosjektet PlastiSirk. PlastiSirk står for «plast i sirkulasjon», og målet er å redusere andel resirkulerbar plast til deponi ved å etablere bearbeidingsløp for deponifraksjoner. Prosjektet har gjennomført to testløp for avfallsfraksjoner som konvensjonelt går til deponi: flytebøyer til oppdrett og industri samt kobberimpregnerte oppdrettsnøter.

Flytebøyene består av rotasjonsstøpt yterskall av plast, jernstang forankring gjennom bøya og isoporfyll. For flytebøyene ble resultatet at ytterskallet kunne materialgjenvinnes og brukes som råstoff inn i produksjonen av nye blåser. Jernstangen kunne deles i to og sendes til materialgjenvinning og EPS ble presset og sendt til materialgjenvinning. For kobberimpregnerte oppdrettsnøter (farlig avfall) har en kverneprosess løftet nøtene fra deponi til høytemperaturforbrenning hos Renor/NORCEM.

Prosjektaktivitetene i PReP2020-prosjektet er ferdig, og begge testprosessene har hatt gode resultater som vil føre til varig utvidet tjenestetilbud hos Containerservice Ottersøy AS.

Juryen ser på dette prosjektet som et viktig bidrag for å løfte problemavfall ut fra deponi og høyere opp i avfallspyramiden. Arbeidet omfatter i tillegg et område med særlig fokus i Avfallsplan 2020-2025 - plastavfall. Prosjektet har vist at også sammensatte avfallstyper kan inngå i sirkulære prosesser dersom bearbeidingsløpet er tilrettelagt for dette. Det er i tillegg et prosjekt som er mulig å oppskalere når løsningene er innarbeidet.


Årets jury bestod av:

Cecilie Lind, Adm.dir, Avfall Norge
Guro Kjørsvik Husby, Kommunikasjonsdirektør, NORSIRK
Bjørn Arve Ofstad, Konstituert konsernsjef, Norsk Gjenvinning
Kari-Anne Lyng, Seniorforsker, NORSUS