Forskningsrådet lyser ut 70 millioner til samarbeidsprosjekter

I samarbeid med Handelens Miljøfond lyser Forskningsrådet ut midler til nyskapende prosjekter som kan bidra til renere miljø og mer bærekraftig produksjon og forbruk.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 4. mars 2019

Midlene skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål nr. 12 "Ansvarlig forbruk og produksjon".

- Vi trenger ny kunnskap som kan bidra til mer bærekraftig produksjon, økt miljøbevissthet og redusert miljøbelastning, skriver Forskningsrådet i utlysningen.

Søker nyskapende prosjekter

Målet med den sirkulære økonomien er å holde produkter, materialer og ressurser i omløp så lenge som mulig. Bruken av energi og miljøgifter og belastningen på naturmangfoldet er minimalisert, i industrien og i samfunnet ellers.

EU og Norge har satt ambisiøse mål for mer effektiv ressursbruk, for å begrense klimaendringer og redusere miljøbelastning inkludert påvirkning på natur, men også for å fremme økonomisk vekst, økt sysselsetting og konkurransekraft, står det i utlysningsteksten,

I samarbeid med Handelens Miljøfond lyser Forskningsrådet ut midler til nyskapende prosjekter som kan bidra til renere miljø og mer bærekraftig produksjon og forbruk.

- Det er ønskelig med prosjekter som innenfor denne tematikken ser på nye muligheter og løsninger for både næringsliv, forvaltning og samfunnet generelt, skriver Forskningsrådet.

______________________

Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00

Meldinger:
Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Antatt tilgjengelige midler:
Utlysningen av midler til Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling (Annen støtte) har en antatt ramme på 70 millioner kroner. 50 mill. kroner er satt av til hele utlysningens tematikk. I tillegg har Handelens Miljøfond bidratt med 20 mill. kroner til utlysningen, se egne forskningsutfordringer under. Det tas sikte på å støtte 7-13 prosjekter med 3-4 års varighet.

______________________

-->Les hele utlysningen på forskningsradet.no