Lukk søk

Gjennomslag for bransjen i regjeringsplattformen

Avfall Norges forslag om krav om kildesortering av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet kom med i Regjeringsplattformen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 15. januar 2018

Når den nye regjeringen stiller sorteringskrav til plast og matavfall fra husholdninger og næringslivet, er dette første skritt på veien til en ressurseffektiv sirkulærøkonomi i Norge.

Dette sier administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand, i en kommentar til regjeringsplattformen som søndag 14. januar ble lagt frem av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. I plattformen sier partiene at den nye regjeringen skal utrede tidsplan og rammer for å iverksette dette nærmere, og at Norge skal være «[...] et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre».

Krav til sortering har vært et av hovedkrav helt siden 2016, da Avfall Norge ga ut Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for en sirkulær økonomi. En ressurseffektiv sirkulærøkonomi forutsetter at det tenkes industrielt rundt lønnsomme verdikjeder. Dette forutsetter krav til sortering av avfall.

Bransjens veikart var et viktig innspill til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, og har også ligget til grunn for Avfall Norges innspill til flere statsbudsjett, stortingsmeldingen om avfallspolitikk og sirkulærøkonomi, programprosessene i de politiske partiene, og - til sist: Ett av våre forslag til regjeringsforhandlingene. I Avfall Norges innspill til regjeringsforhandlingene, som ble overlevert i slutten av september 2017, ble følgende foreslått:

«For å sikre god ressursutnyttelse av avfall vil regjeringen:

 • Innføre nasjonalt krav om kildesortering av alt husholdningsavfall i kommunene.
 • Innføre krav om kildesortering av næringsavfall fra næringsbygg og kontorbygg.»

Gjennomslag i et slikt spørsmål forutsetter både evne til prioritering og samtidig utholdenhet. Jeg er veldig stolt av at vår bransje har vært en av pådriverne for at det nå endelig kommer sorteringskrav, sier Nancy Strand.

Plattformen regjeringspartiene la frem på Jeløy Radio legger også opp til å styrke forskningen rundt marin forsøpling, samt at miljø- og oljevernsenteret i Lofoten/Vesterålen skal utvikles til å være et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter mot marin plastforsøpling. I tillegg stadfestes det at Norge skal ha tilstrekkelig behandlingskapasitet for farlig avfall i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser, samt at det skal utarbeides en plan for å begrense mengden farlig avfall.

Vi ser frem til å representere en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje når regjeringen skal jobbe videre med disse spørsmålene, avslutter Nancy Strand.

Utdrag fra Jeløy-erklaringen

«Regjeringen vil styrke Norges internasjonale lederrolle i arbeidet mot marin forsøpling, og gå foran med offensive nasjonale tiltak. Regjeringen vil redusere forsøpling, rydde opp i forurensing og ta i bruk alternativer til fossil plast. Dette kan gi nye muligheter for innovasjon, nyetablering og grønn vekst.

Regjeringen vil:

 • Forsterke og profesjonalisere innsatsen mot marin forsøpling, ved blant annet å øke støtten til ulike former for oppryddingstiltak.
 • Ha en offensiv strategi mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt.
 • Stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet. Regjeringen vil utrede tidsplan og rammer for iverksetting nærmere.
 • Styrke forskningen rundt marin forsøpling.
 • Videreutvikle miljø- og oljevernsenteret i Lofoten/Vesterålen som et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansemiljø for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling.
 • Samarbeide med kommunene om oppfølging av handlingsplanen mot mikroplast.
 • Forbedre kontrollen med avfall innen skipsfart, fiskeri og oppdrett, herunder styrke mottakssystem for avfall fra skip i norske havner.


Forurensing som skjer til vann, jordsmonn, luft og vegetasjon, har ofte alvorlige følger for naturen. Miljøgifter samles også opp i næringskjeden. Det er derfor viktig å jobbe for å redusere spredning av miljøgifter og at Norge følger opp internasjonale avtaler om dette.

Regjeringen vil:

 • Sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet for farlig avfall i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.
 • Utarbeide en plan for å begrense mengden farlig avfall. Ha en positiv holdning til mineralutvinning, og legge til rette for stabile rammebetingelser, ny aktivitet og gode løsninger for deponering. Regjeringen vil evaluere mineralloven for å sikre en bærekraftig ressursutvikling og sikre at miljøhensyn er tilstrekkelig ivaretatt. Evalueringen skal også vurdere sammenhengen mellom miljø- og minerallovgivningen, inkludert en særskilt vurdering av om lovverket for avfallsdeponering i gruveindustrien er tilstrekkelig, og samtidig utrede konsekvensene av et forbud mot nye sjødeponi. Det gis ikke nye utslippstillatelser til sjødeponi for gruveavfall i perioden.»