God planlegging gir anledning til etablering av alternativer til den tradisjonelle avfallsbeholderen

Avfall Norges fagrådgiver, Malin Granlund, skrev et innlegg i Norsk kommunalteknisk forening sitt tidsskrift om innsamlingssystem av avfall i offentlige byrom. Les hele saken her.
Av: Mona Sæther | Publisert: 13. desember 2018

Avfall genereres både fra næringsvirksomhet, husholdninger og i det offentlige rom. Forsøplingsproblematikken får stadig mer fokus. Ofte skyldes forsøpling at måker og andre dyr drar utover avfall fra fulle avfallsbeholdere. Det er også slik at der det er forsøplet er terskelen for å kaste avfall på bakken lavere enn der det er ryddig og pent.Avfallssug kan være en løsning på dette. Her blir beholderene nemlig aldri fulle.

Som en fremoverlent kommune, med fokus på miljø og fremtidsrettede løsninger har Tønsberg kommune sett fordelene med avfallssug.  Det er planer om å etablere en oppsamlingsterminal for avfallet sammen med en ny fjellhall/parkering inne i Haugar, midt i Tønsberg sentrum.

Herfra skal det graves rør ut til de områdene av byen som skal få denne avfallsløsningen. Første del av utbyggingsplanen er å  etablere avfallssug i bryggeområdet og nedre del av byen, denne delen av prosjektet estimeres ferdigstilt ila 2022.

 

Etter den første fasen er ferdigstilt kommer østsiden av torget til å bli koblet på anlegget  før vestsiden blir tatt til slutt. Alt dette er planlagt innenfor en 10 års periode. Tønsberg kommune har sett for seg å benytte anlegget til også husholdningsavfall og terminalen dimensjoneres for at kapasiteten kan dekke så mange som 8000 fremtidige nye husstander.

Fortettelse av byrom kan være en utfordring med tanke på brannsikkerhet og utnyttelse av arealene. Dagens løsning er tradisjonelle avfallsbeholdere, og i gammel trehusbebyggelse som dominerer store deler av Tønsberg er dette stor brannfare. En fortetting av Tønsberg med flere boliger sentralt, er politisk vedtatt.  Effektiv og miljøvennlig innsamling av avfall er noe Tønsberg kommune har tatt med tidlig inn i byutviklingsplanene, og dermed er avfallssug den foretrukne løsningen.


- Dette avfallssystemet vil representere den fremtidige håndteringen av avfall for Tønsberg! Vi fjerner overfylte, illeluktende og brannfarlige beholdere i smale gater og i områder med trehusbebyggelse. Det blir mindre forsøpling og mindre mat til skadedyr i bybildet. At det i tillegg blir mindre tungtrafikk er en ekstra bonus, sir Jan Olav Stein, Prosjektleder fra Tønsberg kommune.

Fordeler med avfallssug i boligbygg

Ved større utbygginger av boliger er avfallssug også en effektiv løsning for innsamling av husholdningsavfall. Et anlegg kan drifte fra 50-flere tusen boliger - dette dimensjoneres naturligvis i planleggingsfasen. OBOS har sett disse fordelene og tar vurderingene om etablering av avfallssug i flere av utbyggingsprosjektene. Det er vurdert det dithen at“Ulven” skal bygges med avfallssug.

- Noe av intensjonene til OBOS på Ulven er  å satse på grøntstrukturer og urbane kvaliteter. Vår målsetning med grønt og urbant materialiseres i bilfrie gatetun og uteområder. For at vi skulle få til dette ble det blant annet tidlig klart at avfallssuganlegg bør etableres for å unngå henting av avfall med tunge kjøretøy i eller i nærheten av boliger, sier Torgrim Dalseg, prosjektsjef infrastruktur Ulven AS.

Når avfallssug brukes i boligbygg frigjøres arealer som tradisjonelt er benyttet til avfallsrom eller overbygg til rekker med avfallsdunker. Disse arealene kan i stedet benyttes til andre formål, for eksempel grøntområder, lekeplasser eller sykkelparkering ettersom avfallet hentes inntil 2km unna selve  boligområdene.

Infrastruktur forbundet med avfallsløsninger er ikke likestilt med annen kommunalteknisk infrastruktur i Plan- og bygningsloven og det er derfor ekstra viktig å komme tidlig inn i planleggingsfasen med slike systemer. Det må inn i prosedyrer slik at dette blir ivaretatt. Dessverre skjer det at avfallsløsning ikke blir vurdert før boligen er nøkkelklar. Dette gjelder imidlertid oftest mindre boligbygg som rekkehus og kjedede eneboliger.

Hva er avfallssug?

Avfallssug er en innsamlingsløsning basert på nedgravde rør som avfallet transposrteres gjennom til oppsamlingsenheten. Det finnes to typer avfallssug, ett med oppsamlingstanker som tømmes av en spesialdesignet bil, såkalt sugebil,  og ett hvor avfallet samles opp i containere som byttes ut når de er fulle i en terminal som er lokalisert lenger unna.

Avfall Norges nettverksgruppe for nedgravde løsninger jobber blant annet for å gjøre kjent de ulike løsningene og formidle at det er viktig at avfallsløsninger må planlegges tidlig i prosessen  - slik det er med annen kommunalteknisk infrastruktur. Dette nettverket er sammensatt av deltakere fra interkommunale og kommunale avfallsselskap som har utstrakt bruk av avfallssug som avfallsløsning og dermed innehar høy kompetanse på dette fagfeltet. Medlemmene i Avfall Norge generelt er både interkommunale og kommunale avfallsselskaper samt private aktører i avfall- og gjenvinningsbransjen.

Kontakt oss

Malin Granlund

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Farlig avfall, deponier, offentlige anskaffelser og avfallssug
Telefon:  95903691

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter