Grønn vekst krever forutsigbare rammevilkår

Avfall Norge, KS Bedrift og VEAS jobber for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser basert på avfallsressurser og mener dette krever forutsigbarhet i rammebetingelser.

Publisert: 26. november 2019

I statsbudsjettet 2020 varsler regjeringen en omlegging av avgiftsregimet for biodrivstoff. Det er ikke første gang. Forslaget denne gangen er å gå fra 100 % fritak for veibruksavgift til 100 % avgift. Dette skaper naturlig nok utfordringer både for de som produserer og selger og for de som kjøper biodrivstoff. I tillegg spiller avgiftsnivået direkte inn i det norske klimaregnskapet og bruken av palmeolje, og det er dermed en brikke som berører langt flere enn de som er aktører i biodrivstoffmarkedet.

Vi jobber for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser basert på avfallsressurser. Dette krever forutsigbarhet i rammebetingelser, spesielt på avgiftsområdet fordi det griper rett inn i kalkylene til både produsenter og kjøpere. Vi ønsker derfor en gjennomgang av virkemiddelbruken innen biodrivstoffsektoren velkommen. Det er samtidig på tide at myndighetene tar inn over seg at så brå skifter som det legges opp til her, ødelegger for både forståelsen for avgiftspolitikken i befolkningen, den nødvendige forutsigbarheten som oppbygging av nye, grønne arbeidsplasser krever og for investeringsviljen i sektoren på sikt.

Vi mener at å utnytte biogass til drivstoff er god klimapolitikk fordi det kutter utslipp i både avfallssektoren, transportsektoren og i landbruk og havbruk. I statsbudsjettet er fritaket for biogass videreført. Dette mener vi er god miljøpolitikk og vi ser at investeringsviljen i norsk biogass er på vei opp. Endringer på avgiftsområdet kan snu opp ned på dette med et pennestrøk. Vi ber derfor regjeringen sikre forutsigbare rammevilkår for fortsatt grønn vekst.

Av:
Nancy Strand Ragnhild Borchgrevink Pia Farstad Von Hall
Administrerende direktør Administrerende direktør Fagleder biogass
Avfall Norge VEAS KS Bedrift/Biogass Norge

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901