Høyre og Arbeiderpartiet under lupen

Programutkastene til Høyre og Arbeiderpartiet lover godt, men det er fremdeles rom for forbedringer.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 27. september 2020

De fleste partiene har nå lagt frem sitt 1. utkast til stortingsvalgprogram 2021-2025. De vil være grunnlaget for innspill og debatt frem til de blir endelig vedtatt på landsmøtene neste år.

Vi har har gått gjennom programutkastene til Høyre og Arbeiderpartiet for å se nærmere på hva bransjen vår må forholde seg til, hvis programmene ender opp som vedtatt politikk etter stortingsvalget i 2021.

Sirkulærøkonomi med egne kapittel

Nytt for begge partiene, er at de nå har med eget kapittel om sirkulærøkonomi. Sett i lys av arbeidet med sirkulær økonomi EU og regjeringens arbeid med vår egen strategi, er ikke dette overraskende. Begge partiene har samlet hele avfall- og gjenvinningsområdet under dette kapittelet.

Noen ulikheter

Begge partiene understreker potensialet for avfallsreduksjon, verdiskaping og nye arbeidsplasser i en overgang til sirkulærøkonomi. Det offentlige skal bidra til å skape et marked for sirkulære produkter gjennom sine innkjøp, produsentene vil bli stilt overfor utvidet produsentansvar og man tar til orde for strengere miljøkrav i bygg- og anleggssektoren.

De ønsker også bedre produktinformasjon angående reparasjon, gjenbruk og resirkulering. Arbeiderpartiet vil i tillegg stille strengere krav til avfallshåndteringen gjennom en oppdatering av forurensningsloven, og legge til rette for flere gjenvinningsanlegg for plast.

Høyre vil gjennomføre et prøveprosjekt i noen utvalgte pilotkommuner, der pilotkommunene vil stille krav til sirkulær økonomi ved innkjøp og investeringer i et livsløpsperspektiv. Samtidig vil Høyre innføre strengere straff for forsøpling, og sikre effektiv håndhevelse av forbudet.

Den store forskjellen

Begge partiene peker i samme retning når det gjelder tiltak for å redusere klimagassutslippene og øke bruken av klima- og miljøvennlige alternativer innen transport og energiproduksjon. Arbeiderpartiet er tydeligere når det gjelder karbonfangst, og tar blant annet til orde for å utvikle Klementsrud-prosjektet, samt nye grønne verdikjeder gjennom sektoroverskridende satsinger på områder som karbonfangst, -lagring og -bruk. Arbeiderpartiet ønsker også å legge til rette for CO2-fangst og -lagring på større forbrenningsanlegg.

Veien videre

Avfall Norge startet nå på arbeidet med å spille inn våre merknader til alle programkomiteene. Nye forslag og endringsforslag kan bli tatt inn hvis de underbygger de overordnede målsetningene til partiene. Tydelige prioriteringer, bedre rammevilkår og økt kunnskap om bransjen, vil gi politikerne bedre forutsetninger for å øke potensialet for materialgjenvinning, legge til rette for nye investeringer og skape flere arbeidsplasser.

Høyres programutkast om sirkulær økonomi

Grønn vekst handler om å gjøre det mer lønnsomt å skape verdier på en miljøvennlig måte. I fremtidens lavutslippssamfunn må vi kombinere verdiskaping med bærekraftig produksjon og forbruk av varer og tjenester. Bedre utnyttelse av ressursene kan gi store gevinster for miljøet, økonomien og samfunnet. Råvarenes maksimale levetid må nyttiggjøres, og den totale avfallsmengden må reduseres. Avfall er en ressurs som kan gjenbrukes, gjenvinnes og omdannes til nye ressurser. Det skaper jobber, samtidig som det gir bedre miljø og økt verdiskaping for samfunnet.

Høyre vil:

 • Innføre strengere straff for forsøpling, og sikre effektiv håndhevelse av forbudet.
 • Utvide produsentansvaret og innføre et livssyklusperspektiv på produksjon, bruk og utfasing av produkter.
 • Gjennomføre et prøveprosjekt i noen utvalgte pilotkommuner for omstilling til sikulærøkonomikommuner», etter mal fra «realfagskommuner». Kommunene skal stille krav til sirkulær økonomi ved innkjøp og investeringer i et livsløpsperspektiv.
 • Stille omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel.
 • Stille miljøkrav som fremmer innovasjon, og se på ulike modeller for å bidra til å gjøre resirkulering, energigjenvinning og gjenbruk mer attraktivt for privatpersoner og bedrifter.
 • Endre grunnavgiften på drikkevareemballasje til en materialavgift som avtar med økende andel fossilfri plast i emballasjen.
 • Halvere matsvinnet i Norge innen 2030.
 • Lage en helhetlig plan for å stimulere til restaurering og gjenbruk av bygg og materialer

Arbeiderpartiets programutkast om sirkulær økonomi

Sirkulærøkonomi: Dele for å skape

På 2020-tallet må vi legge om samfunnet slik at ressurser brukes om igjen, i det som kalles en sirkulær økonomi. I dag kaster vi bort ressurser som kunne vært brukt om igjen, vi sender verdifullt avfall til utlandet, og for mye søppel brennes i avfallsanlegg eller forurenser naturen. Da kaster vi også vekk en mulighet for raskere overgang til fornybarsamfunnet.

Arbeiderpartiet vil stoppe veksten av avfall og legge til rette for mer gjenvinningsindustri i Norge. Det som i dag blir avfall, kan bli råmateriale på nytt. Sirkulærøkonomi er en mulighet for å skape nye arbeidsplasser over hele landet. Arbeiderpartiet vil satse på industri og jobber i Norge knyttet til resirkulering av materialer og legge bedre til rette for at norsk eksportindustri kan fremstille resirkulerbare produkter.

Arbeiderpartiet vil:

 • Sørge for at staten inngår avtaler med næringslivet med egne årlige prosentmål for reduksjon av nye råmaterialer.
 • Bidra til å skape nye markeder ved at staten som innkjøper stiller krav til innblanding eller bruk av for eksempel resirkulert plast og sement uten CO2-utslipp.
 • Stille strengere krav til garantitid og at produsenter har deler på lager.
 • Stille krav om at produkter designes for å vare lenger, gjenbrukes, repareres og resirkuleres.
 • Stille krav om at nye bygg og anlegg bygges med klimavennlige materialer og designes for lavt energibruk og gjenbruk, samt legge opp til at byggeplasser blir utslippsfrie.
 • Sørge for at forbrukere og innkjøpere får informasjon om hvor mye ressurser som er brukt til å lage et produkt, hvor store utslipp det står for, og hvordan arbeidsforholdene er for de som lager dem.
 • Sørge for at forbrukere får informasjon om hvordan et produkt kan repareres, gjenbrukes og resirkuleres.
 • Skape markeder for rest-råstoff og sirkulære produkter gjennom krav i offentlige innkjøp.
 • Skjerpe kravene til avfallshåndtering, slik at avfallet sorteres, videreforedles og brukes på nytt som råstoff.
 • Legge til rette for CO2-fangst og -lagring på større forbrenningsanlegg.
 • Legge til rette for flere gjenvinningsanlegg for plast og sørge for at all emballasje i bruk i Norge er egnet for gjenbruk eller resirkulering innen 2030.
 • Utrede avgift på fossil plast, innføre en ordning med produsentansvar og sporing av plast og gjenvinne halvparten av plastemballasjen i Norge innen 2025.
 • Stille krav om at alle batterier som produseres i Norge, skal kunne resirkuleres.
 • Oppdatere forurensningsloven for å sørge for mer effektiv avfallshåndtering.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041