Hva er materialgjenvinningspotensialet i farlig avfall? RAPPORT

Et prosjekt i Avfall Norge-regi har gått gjennom flere farlig avfall-strømmer, og vurdert om det eksisterer et lønnsomt potensiale for å øke materialgjenvinningen.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 3. mars 2017

Økt ressursutnyttelse av avfall er stort fokus. Ikke bare gjelder dette for å ta vare på verdifulle ressurser, men også for å redusere avfallsmengdene. Når det gjelder farlig avfall er det også store ressurser som kan tas vare på istedet for å destrueres og dette prosjektet skulle se på hvilke farlig avfallstyper som har et potensiale til nettopp det. 

Det er Bergfald Miljørådgivning som har vært utførende konsulent på prosjektet. Rapporten anbefaler hvilke avfallstyper som har et potensiale for materialgjenvinning på bakgrunn av blant annet avfallsmengder, dagens teknologi for materialgjenvinning, råvarepriser og råvarebehov. 

I produkter som kategoriseres som farlig avfall vil det være kjemikalier og miljøgifter med en konsentrasjon som er over en viss grense. Disse stoffene benyttes fordi de gir ønskede og særegne egenskaper til produktet, men er i mange tilfeller også en begrenset ressurs. Det kan derfor tenkes at nettopp disse stoffene, for eksempel krom og antimon, må bevares og benyttes i ny produksjon.


Kontakt oss

Malin Granlund

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Farlig avfall, deponier, offentlige anskaffelser og avfallssug
Telefon:  95903691