Ingen CO2-avgift på avfallsforbrenning

Regjeringen innfører ikke en prising av de fossile CO2-utslippene fra avfallsforbrenning i forslag til statsbudsjett 2019, men det er fortsatt uklart om en slik prising kan komme i fremtiden.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 10. oktober 2018 | Fagområde: Materialgjenvinning, Energigjenvinning

Økt utsortering av plast og tekstil

I Regjeringens framskrivinger av utslipp av CO2 fra avfall, er det lagt til grunn økt utsortering av plast og tekstil.

Tiltakene som ligger inne i fremskrivningene, inkludert økt utsortering og resirkulering av plastavfall og brukte tekstiler, beregnes å gi et samlet redusert klimautslipp fra energikilder og oppvarming i ikke-kvotepliktig sektor på 38 prosent innen 2030. Dette er svært nære Norges samlede forpliktelser på 40 prosent for ikke-kvotepliktig sektor, der også transport, landbruk og øvrig avfallshåndtering inngår.

- Det er positivt at regjeringen i sine fremskrivninger av klimautslippene fra ikke-kvotepliktig sektor legger til grunn tiltak for økt utsortering av avfall med fossile materialer, plast og tekstiler, sier Nancy Strand.

ErxWVMmQSdwgabhlmasT2dWTwJbur2M7-puBzvZPIP_hp7w4GispQaW5Upq3qdNVwvHxrYQ_kf2fpdVCehoRE1fN4YaWDUcajcQkWf1EtYsNAGUkiW9nYwFwcN6Abytj0DUbkrh3

Hverken avgift eller kvoteinnlemmelse gir klimaeffekt

EUs kvotehandel system (EU ETS) har til formål å redusere bruk av fossile kilder til energiproduksjon, gjennom å stimulere overgang til fornybare energikilder. Avfallsbehandling med energigjenvinning har en dobbel funksjon.

Energigjenvinning er eneste behandlingsform for det avfallet som ikke kan materialgjenvinnes og støtter samtidig en sirkulær økonomi ved å holde kretsløpene rene. I tillegg erstatter energien i avfallet fossile energikilder i fjernvarmeanlegg og bidrar til å beskytte klimaet mot drivhusgasser. Avfallsbehandling med energigjenvinning utøver en nødvendig samfunnsoppgave.  

Energigjenvinningsanlegg selger en behandlingstjeneste i et marked, og har ingen mulighet til å bytte ut eller endre sammensetningen på det fossile avfallet som ender der til behandling. Det er derfor gode grunner til EU eksplisitt har unntatt avfallsforbrenning fra kvotedirektivet.

Mange muligheter til å påvirke

Størst mulighet til å påvirke innholdet i avfall, (dvs avfall fra fossile råvarer og avfall som ikke kan materialgjenvinnes), ligger i design og produksjon av varer, mens avfallsbesittere (innbyggerne, næringslivet  og kommunen) kan påvirke gjennom forbruk og sortering.

- Avfalls- og gjenvinningsbransjen står klare til å bidra i reduksjonen av klimautslipp, men virkemidlene må være målrettede og gi ønsket effekt. Vi vil nå ta initiativ til dialog med regjeringen om hvilke tiltak som kan gi mest effektiv reduksjon i klimautslippene fra avfall og gjenvinning, opplyser Strand.

Energigjenvinningsanleggene produserer lav-karbon energi til oppvarming og kjøling som erstatning fra fossile kilder og dermed bidrar til å redusere klimautslippene. Avfallsvarme utgjør grunnlasten i det norske fjernvarmenettet.

For å oppnå bedre klimabeskyttelse og bidrag til sirkulær økonomien må det legges til grunn en helhetlig tilnærming til energigjenvinning som både en del av lokal energiproduksjon og avfallsbehandlings løsning.

Fakta

Avfallssektoren tilhører ikke-kvotepliktig sektor på samme måte som landbrukssektoren, transport- og byggsektoren. 

Norge har forpliktet seg til å redusere klimautslippene fra ikke-kvotepliktig sektor med 40% innen 2030. 

Det frigjøres ca 1,7 millioner tonn CO2 fra avfallsbehandling med energigjenvinning. Ca 40% av denne stammer fra avfall med fossilt opphav, for det meste i form av plast.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter