Arskonferansen 2024 banner mobile

Ingen sammenheng mellom liv og lære i Ruter

Det er håpløst når lokale myndigheter og kommuner ikke sørger for at det stilles strengere krav om å bruke biogass i kollektivtransporten, mener Avfall Norge.

Av: Avfall Norge | Publisert: 14. juni 2018

Stortinget og regjeringen har denne våren brukt mye energi på å legge til rette for økt produksjon av biogass. Da er det håpløst når lokale myndigheter og kommuner ikke sørger for at det stilles strengere krav om å bruke biogass i kollektivtransporten. Undergravingen er med å true hele satsningen på biogass som Stortinget har vedtatt.

Kraftsalven kommer fra Avfall Norges administrerende direktør Nancy Strand. Avfalls- og gjenvinningsbransjen har gjennom mange år satset på biogassproduksjon fra matavfall, i samarbeid med andre næringer som leverer biologisk avfall, så som landbruk og fiske. Nå fortviler bransjeorganisasjonen over det som oppfattes som uklare og undergravende signaler fra lokale bestillere i kollektivtransporten.

– Nå er situasjonen så alvorlig at planer om å produsere drivstoff av biogassen på VEAS, Norges største biogassanlegg for kloakkslam fra Oslo, Bærum og Asker, blir utsatt, sier Nancy Strand.

Årsaken til situasjonen er at importert biodiesel utkonkurrerer biogass på flere store, lokale bussanbud. I følge NRK 10. juni, bestemte Ruter nylig at 250 busser på Romerike skal gå på biodiesel importert fra utlandet, istedenfor mer klimavennlig og lokalt produsert biogass. Det samme har også skjedd flere steder i landet.

- Oslo og Akershus har investert i flere biogassanlegg som skal omdanne matavfall til bærekraftig drivstoff for busser. Dette ført til økning renovasjonsgebyret vi alle betaler. Når det viser seg at kommunens og fylkeskommunens eget busselskap bevisst velger bort drivstoffet er det ikke bare dårlig for klima og utviklingen av lokalprodusert, bærekraftig drivstoff. Det er også et spark til dem som betaler regningen; innbyggerne, fortsetter Nancy Strand.

Avfall Norge registrerer at eierne av Ruter, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, har bedt om redegjørelse fra selskapet for å få svar på hvordan de ulike drivstofftypene og teknologiene vektes i anskaffelsesprosesser. Dersom Stortingets og regjeringens ambisjoner på dette området skal lykkes, haster det med en avklaring. Når store aktører som Ruter velger bort biogass, stopper også investeringene i ny produksjon. Og den gassen som produseres risikerer å gå til spille - alt stikk i strid med hva Stortinget har vedtatt.

- Det som har skjedd her viser at det ikke er sammenheng mellom liv og lære i Ruter. Her må offentlige anbud på kollektivtransport få tydelige signaler om å følge føringene fra Stortinget og Nasjonal transportplan om å prioritere biogass framfor annet biodrivstoff. Dette er det fullt mulig få til med dagens regelverk for offentlige anskaffelser, avslutter Nancy Strand.

Biogass

  • Biogass produseres av matavfall, avfall fra havbruk, landbruk og fra slam fra avløpsslam.
  • Romerike biogassanlegg har kapasitet til å produsere 4,5 millioner Nm3 flytende biogass i året. Dette kan erstatte 4,5 millioner liter diesel.
  • De siste 5 - 10 årene er det investert mer enn 5 milliarder kroner i å bygge avanserte produksjonsanlegg for biogass i Norge.
  • Med utgangspunkt i ulike typer avfallsressurser kan produksjonen tidobles.
  • Biogassproduksjon kan gi grunnlag for opptil 20.000 nye arbeidsplasser.

Se også Bærekraft og klimanytte for norskprodusert biogass (Avfall Norge: 2017)

Biogass gir "dobbel klimanytte" fordi

  • Den slår flere fluer i en smekk: Organisk avfall - og dermed utslipp fra organisk avfall - vil alltid være et biprodukt av hvordan mennesker lever, enten det oppstår av fiskesløying, avløpsslam, potetskrelling eller hagearbeid. Selv om man skal minimere matavfall, er det viktig å utnytte det som oppstår på best mulig måte. Med biogass reduserer man også ukontrollerte metanutslipp fra deponier, gjødselkjellere osv. Samtidig kan man dekke et energibehov, for eksempel i forbindelse med transport, i tillegg til å svare på et avfallsproblem.
  • Den erstatter fossilt drivstoff: Klimagasser fra organisk avfall er «kort-syklet.» Det vil si at utslippene er en del av jordas naturlige karbonbudsjett - og en konsekvens av det som lever, puster og dør på jordas overflate. Det er bruk av de fossile reservene som har slått karbonbalansen av sin akse, og som vi må unngå.
  • Man kan føre karbondioksid fra biogassproduksjon tilbake til veksthus i landbruket, og dermed også «fange» CO2 og utnytte den til ny matproduksjon. Se eksempel på dette fra Den magiske fabrikken.
  • Biogassanlegget produserer også biogjødsel som brukes til ny matproduksjon. Den erstatter fossile gjødselprodukter og fører det organiske materialet tilbake til jorda i et sirkulært kretsløp. Biogjødsel fører karbon tilbake til jorda og bygger opp jordsmonnet, fremfor å utarme den som er en vanlig bivirkning av kunstgjødsling over lenger tid.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Internasjonalt arbeid, arbeider med Avfallsforsk; nettverk for innovasjon og forskning innen sirkulær økonomi, kompetanse mm
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter