Innspill til motkonjunkturtiltak

KLD ba denne uken Avfall Norge om innspill til såkalte motkonjukturtiltak for å redusere de mer langsiktige konsekvensene av korona-krisen.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 1. april 2020

31. mars vedtok Stortinget å be regjeringen om å "vurdere å foreslå bevilgninger knyttet til forskning og utvikling, samt satsinger som kan underbygge det grønne skiftet."

Samme dag spurte KLD Avfall Norge om innspill til såkalte motkonjukturtiltak for å redusere de mer langsiktige konsekvensene av korona-krisen. De akutte økonomiske tiltakene inngår ikke i denne prosessen, de inngår i de øvrige krisetiltakene som bl.a låneordningene, kompensasjonsordningene mm. Du kan lese mer om disse her.

Avfall Norge vektla i vårt innspill at en samlet gjenvinningsbransje sto før korona-krisen foran store oppgaver knyttet til nye EU-krav for bransjen, nasjonale målsettinger om reduserte klimautslipp kombinert med ambisjoner om økt ressursutnyttelse og økt verdiskaping knyttet til avfallsressurser.

Vi påpekte videre at bransjen var godt i gang mange av disse oppgavene når krisen traff og det derfor finnes et bredt spekter av initiativer, prosjekter og aktører som kan akselereres.

Videre ble det lagt vekt på å foreslå tiltak som er tett knyttet opp til myndighetens pågående arbeid på klima- og miljøområdet og hvor det har vært, pågår eller foreligger konkrete planer om aktivitet.

Avfall Norge foreslo videre at det kanaliseres midler både gjennom det etablerte virkemiddelapparatet, men at både Miljødirektoratet og KLD får en ekstraordinær bevilgning til utredningsstøtte innenfor pågående prosesser. En oppsummering av forslagene er gjengitt under:

 • En egen målrettet ordning mot oppstarts- og vekstbedrifter i vår sektor
 • Utrede Virkes forslag om etablering av en ny miljøordning etter modell av SkatteFunn og innlemme støtte til gjennomføring av BAT-krav i ordningen.
 • En målrettet tildeling til KLD til utredningsstøtte knyttet til alternativer til Langøya.
 • En målrettet tildeling til Innovasjon Norge for å styrke teknologiutvikling knyttet til flyveaske
 • En målrettet tildeling til Miljødirektoratet til utredninger og aktiviteter i bransjen som understøtter nasjonale målsettinger og implementering av nye krav i emballasjedirektivet og rammedirektivet.
 • En målrettet tildeling til Innovasjon Norge til biogasstiltak.
 • En målrettet tildeling til Digdir for å styrke arbeidet med grønne anskaffelser, inkluderte kompetansehevende tiltak for innkjøpere.
 • En målrettet tildeling på KLD for å stimulere arbeidet med grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi, herunder en målrettet tiltakspakke for sirkulær økonomi i kommunene etter modell av Klimaløft
 • En målrettet tildeling til Enova rettet mot energieffektivisering og elektrifisering i bransjen
 • Forslag til ekstraordinære kortvarige tiltak for å opprettholde aktivitet.
 • Tiltak knyttet til koblingen mellom digitalisering og sirkulær økonomi

Avfall Norge påpekte også at felles for de foreslåtte tildelingene er at de må gjøres tilgjengelig for alle typer aktører, inkludert bransjeorganisasjoner og utførende aktører, slik at dette ikke primært blir en motkonjunkturpakke for konsulentselskaper.


Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter