Innspill til ny returordning for fritidsbåter HØRING

En ny returordning for fritidsbåter har på sikt potensiale til å være selvfinansierende.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 22. februar 2017 | Fagområde: Gjenvinning og ombruk

I fjor ble det for første gang bevilget midler i statsbudsjettet for å sikre avfallshåndtering av kasserte fritidsbåter. Avfall Norge har gitt innspill til Miljødirektoratet om hvordan denne oppgaven bør løses i praksis slik at den nytter både miljø og samfunn, og er lønnsom for lokale aktører.

- Vi ser at en slik returordning for kasserte fritidsbåter på sikt kan være selvfinansierende. Her kan vi dra paralleller til vrakpantordningen for personbiler, som i dag både sikrer god håndtering av biler og sørger for lokal verdiskapning, sier Henrik Lystad, fagsjef i Avfall Norge.

Det sentrale med årets tilskuddsordning må være å komme i gang med innsamling av båter, og legge til rette for etableringen av en permanent ordning. I startfasen kan kommunen og andre (marinaer o.l.) være mottakssted gitt at båten er miljøsanert.

I første omgang mener Avfall Norge at tilskuddet må brukes til:

  • Å skaffe kunnskap om hva som kan være optimale verdikjeder for håndteringen av kasserte fritidsbåter. Dette innebærer å undersøke miljøgifter og potensialet for materialgjenvinning i ulike båter og komponenter.
  • Analyse, dokumentasjon og evaluering av tiltak og løsninger, inkludert kostnadsbildet for gjenvinning av forskjellige typer båter.
  • Opprette en pantebasert returløsning i samarbeid med småbåtregisteret til Redningsselskapet eller andre. Dette vil på sikt bidra til å sette riktig pantesats.


Avfall Norge støtter opp om at returordningen for fritidsbåter må inngå som en produsentansvarsordning slik at det sikres korrekt innsamling og behandling over hele landet. Utover dette må ordningen gjelde fritidsbåter i alle størrelser, og et obligatorisk båtregister må være på plass for å dokumentere eierskap og ansvar der dette er relevant.

Les hele vårt høringsinnspill. 

Kontakt oss

Henrik Lystad

Fagdirektør
Avfall Norge
Ansvar: Faglig virksomhet i Avfall Norge
Telefon:  90919360