Inspirerende samarbeid med Eyde-klyngen

I mai har Avfallsforsks fredagswebinar blitt arrangert i samarbeid med Eyde-klyngen. De har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet gjennomført en nasjonal materialsidestrømsanalyse i norsk prosessindustri, for å kartlegge mulighetene for økt ressursutnyttelse og reduserte mengder uorganisk farlig avfall fra prosessindustrien. De er nå i sluttfasen på rapporten, og fokuset på webinarene har vært på koblingen mellom prosessindustrien og gjenvinningsbransjen, og hvordan vi bedre kan samarbeide for å utnytte materialsidestrømmene.

Av: Anna Fagerheim | Publisert: 31. mai 2021

Månedens tema ble avsluttet med en workshop for å komme frem til innspill til Eydeklyngens sluttrapport, som skal gi anbefalinger til myndighetene til videre arbeid. Her er noen av innspillene:

Hvilken kunnskap er det viktig at utvikles videre ?

 • Kunnskap om avfallsmaterialer hos gjenvinningsbransjen, bedriftene, myndighetene
 • Dele den kunnskapen man har på tvers av tradisjonelle «bransjegrenser»
 • Kunnskap om avfallsmaterialer for å kunne håndtere det riktig videre (eks. reaktivitet, utlekking etc)
 • Åpenhet
 • Lære av andre land som har knapphet på noen av ressursene vi har overflod av.
 • Finne løsninger på tvers - økonomisk bærekraftige løsninger.
 • Andre industriklynger/huber må utfordres (pålegges?) til samme type kartlegginger

Er det rammevilkår som må endres for å overkomme barrierer og utnytte mulighetene ?

 • End of waste-kriterier (når er det produkt og når er det avfall)
 • Produkt og produktansvar
 • Aksept for variasjon i kvalitet, men innenfor visse grenser
 • Krav til gjenvinningsgrad
 • Bedre metoder for å regne på kost/nytte. LCA-beregninger
 • Se på hva andre land aksepterer
 • Få opp volum for å industrialisere i stor nok grad. For mange små enkeltprosjekter.
 • Offentlig/privat samarbeid viktig forutsetning

Hvordan må virkemiddelapparatet utformes for å støtte tverrfaglig samarbeid gjennom verdisirklene ?

 • Ofte lang saksbehandlingstid
 • Ikke så mange støtteordninger med mindre det er forskningspreget nok. Mer «produktutvikling» for økt sirkulær økonomi
 • Det må være enkelt å søke
 • Litt for mange prosjekter med samme formål som søker og får støtte f.eks fra Innovasjon Norge. De må stille krav om samarbeid.

Vi har blitt utfordret på åpen innovasjon og åpenhet samt deling av data der det er mulig å samarbeide. Uten samarbeid på tvers av sektorer og på tvers av offentlig/privat, løser vi ikke disse utfordringene. Det er foretatt en detaljert kartlegging av Eyde-klyngen. Hvis alle næringer hadde foretatt en tilsvarende kartlegging ville gi et godt utgangspunkt for å identifisere avfallstrømmer som kan utnyttes på nye måter, gjerne i kombinasjon med annet avfall som skal gjenvinnes.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter