Kan Norge bli selvforsynt med fosfor?

En fremtidig fosforkrise vil skape trøbbel for matprodukjson. En svensk forsker mener gjenbruk av gjødsel er nøkkelen, og en norsk forsker ser på hvordan Norge kan bli selvforsynt med fosfor allerede i 2030. Begge kommer til Bioseminaret 28. september.

Av: Stine Thorp | Publisert: 22. august 2022

28. september arrangerer Avfall Norge Bioseminaret 2022 i Oslo. Midt i en natur-, energi- og klimakrise - og en varslet matvarekrise - setter seminaret søkelys på hvordan bransjen kan bidra med løsningene.

- Det har vært mye snakk om fosformangel og en mulig fosforkrise. Grunnstoffet er som de fleste vet en nødvendig byggestein for alt liv, også plantevekst, og dermed en essensiell ingrediens i gjødsel, sier Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge.

- Men fosfor er en knapp ressurs som må forvaltes bedre. Og når jorda tilføres for mye fosfor gir det avrenning som fører til eutrofiering, eller skadelig algevekst, i innsjøer og fjorder. Et godt eksempel er det vi ser i Oslofjorden.

Bedre nitrogenforvaltning gir bedre forsforkontroll

Til årets bioeminar kommer Arno Rosmarin, seniorforsker ved Stockholm Environment Institute. Rosemarin har siden 2017 jobbet med gjenbruk av husdyrgjødsel i landbruket og viktigheten av å forvalte nitrogen riktig som en nøkkel for å håndtere fosfor.

EUs nitratdirektivet skal gi beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat-avrenning i landbruket.Direktivet fokuserer på nitrogeninnhold i husdyrgjødsel for å bestemme det kritiske nivået på 170 kgN/ha/år i nitrat-sårbare soner (NVZ).

- Husdyrgjødsel, biogjødsel og avløpsslam spres ofte basert på nitrogeninnhold. Siden fosfor er en del av gjødselen som spres, og bonden vil være sikker på at han bruker nok gjødsel til å maksimere avlingen, fører det ofte til at for mye fosfor tilføres jorda, sier Måge.

Rosmarin mener derfor at for å begrense gjødsling av fosfor til det nødvendige minimum, og redusere avrenning til vann, må man se på forholdet mellom nitrogen og fosfor i gjødslingen.

- Vi er veldig glade for at Rosmarin kommer på seminaret og forteller om sin forskning, sier Måge.

BIOSEMINARET 2022: Se program og meld deg på

Ikke mangel på fosfor

Ifølge Rosemarin er det ingen fare for at verden går tom for fosfor, slik det ble sagt for ti år siden. I Marokko finnes det store og lett tilgjengelige forekomster, såpass store at Rosmarin mener boikotting av russisk fosfatstein heller ikke er et problem for det globale fosformarkedet.

Forsker på Norges fosforforvaltning

Til bioseminaret kommer også Daniel Müller, professor ved NTNU innen industriell økologi. Han leder forskningsprosjektet MIND-P, som analyserer fosforstrømmene i Norge, hvor lekkasjene er og hvordan norsk bioøkonomi kan endres slik at vi kan oppnå uavhengighet fra importert mineralfosfor innen 2030.

Kvalitet eller volum - eller ja takk begge deler?

Den nye avfallsforskriftens §10a pålegger alle kommuner og næringsdrivende å utsortere bioavfall fra 1. januar 2023. I forskriften fremgår det at kommunen skal sørge for

“at matavfall fra husholdninger utsorteres ved kildesortering, og at minst følgende andel av total mengde matavfall som samles inn fra husholdninger per år utsorteres ved kildesortering: 55 prosent fra og med 2025, 60 prosent fra og med 2030 og 70 prosent fra og med 2035”

- Vi skal altså i tillegg til å innføre kildesortering av mat- og bioavfall i alle kommuner og fra næring, klatre fra dagens 30-40% innsamlingsgrad hos de kommunene som har utsortering i dag, til 55% allerede i 2025. Samtidig må vi klare å beholde og forbedre kvaliteten. Det hjelper lite å samle inn og behandle bioavfall hvis vi ikke klarer å produsere kvalitetsprodukter som markedet vil ha, sier Måge.

Under bioseminaret blir dette tema i en panelsamtale der BIR, Årim, Norgesgruppen og Emballasjeforeningen deltar. I tillegg vil David Wilken, administrerende direktør i BGK, den tyske foreningen for kvalitetssikret kompost, presentere BioAbfV, den nye bioavfallsforordningen som er vedtatt i Tyskland, og som allerede fra 2025 stiller krav til kvalitet i innsamlingen, ikke bare kvalitet i sluttproduktet.

BIOSEMINARET 2022: Se program og meld deg på

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Anna Fagerheim

Rådgiver (i permisjon til august 2023)
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267

Relaterte artikler

Se flere nyheter