EU har vedtatt klimakvoter på avfallsforbrenning fra 2026

EU banket gjennom reform av klimakvotesystemet.

Av: Stine Thorp | Publisert: 24. juni 2022

22. juni stemte EU-parlamentet over forslaget om å gjøre endringer i EUs klimakvotesystem, ETS.

Ved forrige avstemning 8. juni stemte flertallet nei, men denne gangen ble reformen vedtatt.

Reformen innebærer at avfallsforbrenning blir kvotepliktig. Det samme gjelder skip, transport og bygg.

Miljødirektoratet presenterer endringene i denne artikkelen.

Ønsker avfallsredusering

Formålet med å innlemme avfallsforbrenning i ETS er å skape et incentiv til å redusere avfallsmengde og øke gjenvinningsgrad, da CO2-avgiften vil gjøre det dyrere å forbrenne avfallet relativt sett.

ENVI, EU-komiteen for miljø, folkehelse og mattrygghet, som foreslo reformen, mener også at det vil også skape jobber, siden aktiviteter knyttet til avfallsreduksjon og gjenvinning er mer arbeidsintensive enn forbrenning.

Kritikerne mener imidlertid at lovendringen vil påvirke avfallsstrømmen, spesielt ift. mengden avfall som havner på deponi, eller eksporteres ut av EU. Ordningen skal evalueres i 2028, for å se hvilke konsekvenser innføringen av kvoteplikt har fått.