Lukk søk

Kommunikasjonskampanjen 2017

2017 er et viktig år for avfalls- og gjenvinningsbransjen. EU skal behandle og vedta sine pakker om sirkulær økonomi, regjeringen skal lage en stortingsmelding om det samme, og høstens stortingsvalg vil legge viktige føringer på hvordan rammevilkårene for bransjen skal utvikles de neste fire årene. Derfor handler årets kommunikasjonskampanje om å posisjonere hele avfalls- og gjenvinningsbransjen.
Publisert: 1. mars 2017

Vi skal være sentrale når det gjelder verdiskapning og et nav for den sirkulære økonomien. Gjennom dette skal vi oppnå gode rammevilkår og legge grunnlag for fortsatt utvikling, nyskaping og innovasjon i bransjen.

Landsmøtesesongen starter opp

Sentralt i dette kampanjen er de politiske partienes landsmøter. Her vedtas partiprogrammene, som er det grunnlaget partiene har med seg inn i forhandlinger om regjeringsplattform etter at valget er over og velgerne sagt sitt. Siden den situasjonen i år er veldig jevn mellom mellom blokkene, vil alle partiprogrammer være viktige for vår bransje.

Først ut i rekken av landsmøter er Høyres, som avholdes 9. - 12. mars på Gardermoen. Høyre presenterte sitt utkast til partiprogram i begynnelsen av januar, og partiet legger lista høyt for de andre partiene i å peke på det store verdiskapingspotensialet som er i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Neste parti ut i rekken er Sosialistisk Venstreparti, som har sitt landsmøte 17. - 19. mars. Forslag til partiprogram finner dere her.

I kampanjen skal vi sette på dagsorden de hovedkravene som avfalls- og gjenvinningsbransjen klargjorde i Veikart for en sirkulær økonomi, med hovedvekt på:

  • Innføring av en nasjonal standard for kildesortering og innføre krav om kildesortering av næringsavfall.
  • Innføring av rapporteringskrav på kildesortering i børsnoterte selskaper.
  • Oppretting av et eget forskningsprogram for sirkulær økonomi.

For å oppnå dette skal det jobbes aktivt både direkte inn mot partiene og myndighetene, gjennom media og gjennom egne arrangementer. Mer informasjon om detaljene i kampanjen kommer på Kommunikasjonsseminaret som er 15. - 16. mars i Oslo.