Ny rapport undersøker hvordan global plastforsøpling kan bekjempes

Løser vi fem utfordringer, kan vi bekjempe forsøpling av verdenshavene. Dette fremkommer i en ny rapport fra organisasjonen Vital Ocean, lansert 16 juni.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 16. juni 2020

Rapporten kaster lys over hvordan vi kan stoppe marin plastforsøpling fra fremvoksende økonomier. Med dette viser Vital Ocean til viktige funn som styrker den faglige begrunnelsen for Avfall Norges CLOCC-prosjekt (Clean Oceans through Clean Communities):

Skal vi bekjempe marin forsøpling, må vi forbedre avfallshåndteringen på land de stedene der mye plast kommer på avveie.

CLOCC forsøker å redusere marin plastforsøpling ved å forbedre avfallshåndteringen i land som mangler avfallssystemer.

Fremvoksende markeder og utviklingsland i vekst, spesielt i Asia, er kilde til en stor del av plastavfallet som flyter rundt i verdenshavene. Plastproduksjonen- og forbruket øker kraftig, samtidig som avfallshåndteringen i mange land ikke har blitt oppgradert til å holde tritt.

I rapporten “Leave no traces”, undersøker Vital Oceans fem globale utfordringer innenfor avfallshåndtering, og hvordan de kan løses. Funnene er basert på studier fra India, Indonesia, Brasil og Chile, med eksempler på hvordan ulike organisasjoner har løst ulike utfordringer. Selv om ulike land har ulik kontekst og problemer, har utfordringene i avfallssektoren i fremvoksende økonomier en rød tråd.

De viktigste funnene rapporten peker på er:

  1. Rask og storskala atferdsendring er mulig. Flere av organisasjonene i undersøkelsen har vist at atferdsendringer er oppnåelig. Rapporten viser til verktøy og kampanjer som ble benyttet for å transformere hvordan lokalsamfunnene tenker rundt, og tar ansvar for egen avfallshåndtering.
  2. Uformell sektor, såkalte “waste pickers” er en viktig del av avfallshåndteringen i svært mange utviklingsland, og må beskyttes. Rapporten belyser hvorfor deres rolle må bevares, og hvordan ulike organisasjoner har klart å bygge solide forretningsmodeller som beskytter deres levebrød gjennom hele verdikjeden.
  3. Avfallsinnsamling er grunnleggende for hele avfallshåndteringen, og trenger en utvidet definisjon. Rapporten undersøker styrkene og svakhetene til ni ulike innsamlingsmodeller i de aktuelle landene.
  4. Plastresirkulering kan være en økonomisk bærekraftig forretningsmodell. Selv om resirkulering av verdifulle materialer i raskt voksende økonomier er lønnsomt, blir en veldig liten andel av det som kan resirkuleres, resirkulert. Rapporten utforsker hvordan ulike organisasjoner har klart å takle velkjente, men vanskelige utfordringer som har resultert i økonomisk bærekraftige avfallsselskaper.
  5. Organisk avfall kan håndteres uten tap. Vital Ocean viser til hvordan enkelte aktører har funnet måter å prosessere organisk avfall til verdifulle ressurser.

Vital Ocean vektlegger at begrepet innsamling må utvides til å inkludere uformell sektor. I de fleste byer i verden opererer både formelle og uformelle system for avfallsinnsamling parallelt.

Rapporten undersøker ni ulike modeller for avfallsinnsamling, som kan deles inn i tre kategorier: De som tar en avgift for å innsamle avfall for resirkulering og håndtering, de som kjøper resirkulerbart avfall med verdi, og de som hjelper husholdninger med å donere avfall av verdi på en måte som er bra for miljø og avfallsarbeidere.

Vital Ocean vektlegger at nasjonale myndigheter og privat sektor har sammen mulighet til å løse utfordringene avfallshåndteringen i mange land besitter. Å forbedre innsamling, resirkulering og systemer for organisk avfall, vil redusere mengden avfall som dumpes i verdenshavene.

Myndigheter i utviklingsland må ofte dekke mange presserende behov, som utdanning, helse og infrastruktur. Men investering i avfallshåndtering vil ikke bare redusere avfallsmengden, det vil forbedre livskvaliteten til landets innbyggere.

Derfor må myndigheter og privat sektor støtte avfallsarbeidere i uformell sektor, entreprenører og organisasjoner i deres arbeid for å transformere både avfallshåndtering og marked.

Vil du lære mer om hvordan Vital Ocean mener vi kan forhindre plastforsøpling i havet på globalt nivå? Les rapporten her.

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Prosjektleder | Project manager CLOCC
Avfall Norge
Telefon:  40408694