Luftsuppe og venteboller til biogass i revidert

Regjeringens oppfølging av stortingets anmodningsvedtak om at «Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021, vurdere om det kan etableres ytterligere incentivordninger for produksjon av biogass i Norge.» ligner mer på luftsuppe og venteboller enn nye tiltak for å utløse det modne potensialet for økt produksjon, omsetning og bruk av biogass.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 14. mai 2021 | Fagområde: Biologisk behandling

Regjeringen leverer i revidert budsjett en lang avhandling om dagens situasjon, og konkluderer med at «Regjeringen mener at dagens kombinasjon av virkemidler er hensiktsmessig, med støtte til teknologiutvikling og innovasjon samt at biogass ikke omfattes av CO2-avgiften.» samt «Regjeringen vil følge nøye med på hvordan endringer i rammevilkårene i nabolandene våre vil påvirke de norske verdikjedene for biogass. Regjeringen følger opp insentivene for produksjon av biogass i tråd med Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–2030 og vil komme tilbake med ytterligere vurderinger i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.»

Avfallsbransjen med biogassbransjen har lenge etterlyst konkrete tiltak for å skape et større marked for dagens og fremtidens biogassproduksjon. Vi har lenge påpekt at bransjen trenger tiltak som en nasjonal infrastrukturplan for biogass-fyllestasjoner langs hovedveinettet, at biogasskjøretøy blir likebehandlet som nullutslippalternativene el og hydrogen samt at man får innført det etterlyste takstfritaket for biogasskjøretøy i bomstasjoner.

Biogassproduksjon er sirkulærøkonomi i praksis, og hvis regjeringen tenker på å oppfylle sin egen målsetting fra regjeringserklæringen om at «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi….» bør ikke insentivene bestå av luftsuppe og venteboller.


Regjeringens oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget, se side 269

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter