Manglende regelverk fører til miljøkriminalitet

Vi ser stadige eksempler på miljøkriminalitet i forbindelse med håndtering av avfall fra bygg- og anleggsbransjen. Hovedutfordring er at dagens regelverk åpner for juks.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 26. juni 2019

Utfordringen synes å være at det mangler barrierer i regelverket som sikrer åpenhet og transparens i avfallshåndteringen for riveavfall . I dag er risikoen for å bli tatt liten, i tillegg er konsekvensen når man blir tatt urovekkende lave. Kvaliteten på tilsyn blir ikke god nok fordi tilsyn som oftest ikke har grunnlag til å avdekke uregelmessigheter i massebalansen i riveprosjekter. Avfallsplaner som angir mengde, type og håndtering av avfallet sendes i dag ikke inn før sammen med sluttrapport. Det betyr at planlagt håndtering av gitte avfallsmengder og faktisk håndtering ikke kan sjekkes opp mot hverandre

Utfordringen stammer fra svak kontroll av avfallshåndtering i riveprosjekter. Det er gråsoner i byggteknisk forskrift og i forurensningsforskriften som fører til ulovlig massehåndtering i flere tilfeller. Lovverket som setter rammer for håndtering av bygg- og riveavfall forvaltes av to myndigheter, Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet. Forurensingsloven og avfallsforskriften angir miljøkrav, mens Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift angir dokumentasjonskravene for riveprosessene. Utfordringen med dette er at saksbehandlingen ofte faller “mellom to stoler”, og det samme er sant for eventuelle sanksjoner om det blir påvist lovbrudd. Risiko ved uforutsette miljøproblemer ved avfallshåndtering i økende grad skyves over på entreprenør/utførende.

Regjeringen jobber med en strategi for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt. Avfall Norge har i den forbindelse jobbet frem konkrete innspill på vegne av bransjen som er spilt inn til Klima- og Miljødepartementet. .

Løsning ligger i kravet til at avfallsplan skal sendes inn til kommunen sammen med miljøsaneringsrapport slik at det gis saksbehandler mulighet til å kontrollere mengder håndtert avfall med sluttrapporten. I tillegg ønsker Avfall Norge å få inn krav om trendjeparts kontroller for å sikre at avfallsplan og sluttrapport harmoniserer. Dette skal skje før innsending av sluttrapport til kommen. 3. partsvurdering er spesielt viktig der det er en entreprenør som har fått oppdraget for hele prosessen, fra miljøkartlegging til avfallshåndtering. Man må sikre et sporbart og åpent system som e sikrer at ikke useriøse aktører ikke vinner på å utnytte manglende dokumentasjonskrav.

Dette er en problemstilling Avfall Norge, i samarbeid med AF-Dekom, Norsk Gjenvinning R3 og Veidekke jobber med. Prosjektet ble opprettet høsten høsten 2018 og vil blant annet blir presentert på Arendalsuka etter sommeren.