Mengden husholdningsavfall per innbygger er redusert med 3,5 prosent fra året før

Nye tall fra SSB viser at mengden husholdningsavfall per innbygger i 2018 var på 411 kg, en reduksjon på 3,5 prosent fra året før. Materialgjenvinningsgraden beveger seg også i riktig retning, hvor avfall sendt til materialgjenvinning har økt fra 39 til 41 prosent.

Av: Avfall Norge | Publisert: 10. juli 2019

Avfallsmengdene kobles fra konsumet- nasjonal målsetting er nådd

Frem til 2017 har mengden avfall økt i takt med konsumet. Husholdningsavfall per innbygger var på sitt høyeste i 2014, men etter det har en sett en svakt nedadgående utvikling. I 2018 kastet hver nordmann 411 kg avfall i snitt, en reduksjon fra 2017 hvor tallet var 426 kg. Det nasjonale målet om at avfallsmengden skal vokse mindre enn forbruket er dermed nådd.

Økning i avfall levert til materialgjenvinning

I 2017 ble det levert 880 000 tonn til materialgjenvinning. Året etter har tallet steget til 890 000 tonn som representerer en økning fra 39 til 41 prosent gjenvunnet materiale fra det totale avfallet. Dette bringer oss nærmere EUs mål om 50 prosent materialgjenvinning av husholdningsavfall og “husholdningslignende” avfall innen 2020.

-Det er positivt å se at avfall sendt til materialgjenvinning øker. En større bevissthet blant forbrukerne er et produkt av godt samarbeid mellom flere ulike aktører i bransjen. Mer samarbeid og bedre kommunikasjon langs hele verdikjeden vil være en forutsetning for å kunne fortsette denne positive utviklingen og bringe oss mot en sirkulær økonomi, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Fortsatt stort potensial for forbedring

Blandet restavfall utgjorde 42 prosent av den samlede mengden husholdningsavfall i 2018, og representerer da den største avfallsfraksjonen. Store deler av restavfallet går til energigjenvinning. I kategorien restavfall er det store mengder matavfall og plast som kunne vært sortert ut og materialgjenvunnet. Plukkanalyser i norske kommuner viser at opp mot halvparten av alt matavfall kastes i restavfallet, i stedet for i posen for matavfall.

Totale avfallsmengder går fortsatt opp

Inkluderer vi næringsavfall i tallene, så blir bildet et annet. Avfallsmengdene øker mer enn BNP og materialgjenvinningen går ned. Dette skyldes hovedsakelig vekst i avfall fra bygge- og anleggsbransjen, hvor en økende mengde avfall havner på deponi.

- Skal vi lykkes i en sirkulær økonomi må vi begynne se på avfallet som ressurser på avveie, som skal resirkuleres og bringes tilbake til kretsløpet. Her har vi som samfunn store muligheter til forbedring fremover, sier Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262