Miljødirektoratet lager plan for utfasing av torv

Klima- og miljødepartementet (KLD) har besluttet at utfasing av bruken av torv i det private hagemarkedet skal skje “så raskt som mulig", med sikte på full utfasing innen 2025. For proffmarkedet er målet 2030. Miljødirektoratet utarbeider nå planen som skal være ferdig 1. desember. Avfall Norge deltar med innspill i arbeidsgruppen og i sommer gjøres en kartlegging av kompost-produksjonen i Norge.

Av: Jens Måge | Publisert: 21. juli 2019 | Fagområde: Biologisk behandling

Lang prosess

Avfall Norge foreslo første gang i 2014 at Norge skulle lage en nasjonal plan for utfasing av torvuttak, etter modell fra Storbritannia. Torvutfasing representerer nye muligheter for alle produsenter av kompost, biogjødsel, dyrkingsmedier og jordblandinger hvor kompost inngår, og vil med de rette virkemidlene gi stor grønn verdiskaping i den sirkulære bioøkonomien.

Under behandlingen av Naturmangfoldsmeldingen i Stortinget mai 2016, ble Energi- og miljøkomiteen med nåværende Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i spissen, enige om en flertallsbemerkning som ba Regjeringen lage en nasjonal utfasingsplan, som det andre landet i verden etter Storbritannia.

I oktober 2018 kom oppdraget fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet om utarbeidelse av selve planen som skal være ferdig 1. desember 2019. Som forarbeid har Miljødirektoratet utført flere utredninger som kan søkes opp på Miljødirektoratets hjemmesider.

Arbeidet med utfasingsplanen skjer i dialog med Norsk Torv- og Jordprodusenters Bransjeforbund, Norsk Gartnerforbund og Avfall Norge.

Mange alternativer fra avfallsressurser

Det finnes mange alternativer til torv, som kan utvikles videre for å tilfredsstille de ulike behovene i markedet. Noen eksempler fra norske avfallsressurser:

Kompost og biogjødsel: Gode alternativer til torv og kunstgjødsel. Allerede i dag produseres betydelig mengder og potensialet er langt større.

Biokull: Dette er et interessant produkt som flere aktører nå vurderer å starte produksjon av. I kombinasjon med kompost gir biokull mange av de samme egenskapene som torv som vekstmedium, men uten miljøulempene.

Steinmel: Dette er et biprodukt fra skifer- og steinproduksjon som har interessante egenskaper som bør utforskes nærmere.

Treflis /fibre: Norge har betyderlige volumer av avfall og biprodukter fra skogs- og papirindustrien, som etter behandling (f.eks pyrolyse eller kompostering), vil være interessante alternativ.

Miljødirektoratet lyser ut oppdrag

Miljødirektoratet la rett før sommerferien ut et oppdrag på Doffin med tittel: “Kartlegging av kommersielt tilgjengelige vekst- og dyrkingsmedier, med tilstrekkelig kvalitet og mindre klima- og miljøbelastning enn torv”.

Miljødirektoratet ønsker mer informasjon om hvilke alternativer som kan være aktuelle både for den private hagemarkedet samt proff-markedet.

Avfall Norge kartlegger produksjon av kompost

I sommer vil Avfall Norge kartlegge kompostproduksjon i Norge, både kompost av slam, matavfall, husdyrgjødsel samt hage- og parkavfall. En tilsvarende kartlegging ble gjort i 2014 og i 2017. Vi ønsker få en oppdatert oversikt over produksjonen og markedet.

Avfall Norge håper at flest mulig anlegg deltar i kartleggingen. Du finner spørreskjemaet her. Fristen for å svare er satt til 6. august.

Grønt skifte og sirkulær bioøkonomi - med mange nye grønne jobber

De nye mulighetene innen utvikling av torvfrie og torvreduserte jordprodukter og dyrkingsmedier representerer utover klima- og miljønytten, også betydelige muligheter for ny verdiskaping. I følge tall fra en Avfall Norge-rapport fra 2016 kan det skapes 20.000 nye arbeidsplasser bare innen biogass-sektoren. Med ytterligere foredling av jordprodukter er potensialet enda større.

"Avfall Norge ønsker utfasingsplanen velkommen og imøteser gode virkemidler som gjør det interessant for bransjen å uvikle og produsere torvfrie jordprodukter og dyrkingsmedier som kan erstatte dagens torvbaserte. Stor ros til regjeringen som her har satt i gang et viktig tiltak for å utvikle en sirkulær bioøkonomi ", sier Jens Måge, Fagrådgiver i Avfall Norge.

Faktaboks:

Hva er torv og hvorfor fase ut bruk av torv i jord og dyrkingsmedier?


Torv oppstår i myr der omdanningen av dødt organisk materiale, i hovedsak planterester, går så langsomt at det dannes lag av delvis nedbrutt materiale; torv.

I følge Sabima så myra har disse viktige funksjonene:

  • Myra er rasteplass for fugler
  • Myra er levested for mange planter og dyr
  • Myra demper flom
  • Myra renser vann
  • Myra lagrer karbon


Bevaring av myr og våtmark er altså både et miljø- og naturmangfoldsprosjekt. Å sørge for at myra ikke går tapt er et langsiktig og viktig klimatiltak.

Samtidig er det viktig å understreke at utbyggere og landbruket står for den største nedbyggingen av myr de siste 100 årene i Norge. 1/3 av all myr er gått tapt hovedsaklig pga utbygging av bolig og vei, samt nydyrking og andre landbruksformål.

Stortinget vedtok 11. april 2019 forbud mot nydyrking av myr.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter