Norsk avfallskompetanse skal bidra i kampen mot marin forsøpling

Avfall Norge har inngått samarbeidsavtale med Norad på over tre og et halvt år for å bidra til bærekraftig avfallshåndtering i utvalgte land i sør.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 25. februar 2019 | Fagområde: Marin forsøpling


Sentral kompetanse for å redusere marin forsøpling

Avfall Norge har lenge tatt til orde for en sterkere kobling mellom avfallshåndtering globalt og utfordringene som marin forsøpling utgjør. Politisk har vi vært tilstede på FNs miljøforsamling, Stortinget, Arendalsuka og i direkte møte med regjeringen, der vi har gjentatt det sentrale budskapet om at en bærekraftig avfallshåndtering er det viktigste tiltaket for å redusere marin forsøpling globalt.

I 2017 etablerte Avfall Norge fagnettverket ANIN TEK for eksport av norsk avfallsteknologi og teknologisamarbeid og har de siste årene vært en aktiv partner inn mot Innovasjon Norges arbeid for å øke norsk næringslivs engasjement i utvikling av teknologi og løsninger med eksportpotensial innen avfallshåndtering, gjenvinning og sirkulær økonomi. Senest har Avfall Norge deltatt som ekstern rådgiver i Innovasjon Norges Global Growth program rettet mot marin forsøpling og avfallshåndtering i Indonesia.

Som bransjeorganisasjon har Avfall Norge et unikt nettverk av relevante aktører, både nasjonalt og internasjonalt.

-Det var derfor en milepæl for oss at Norad forespurte Avfall Norge om å levere et forslag til et prosjekt for å redusere marin forsøpling globalt, sier administrerende direktør Nancy Strand.

-Dette er også en anerkjennelse av vårt arbeide og hele den norske avfalls- og gjenvinningsbransjen. Det sitter mye relevant kompetanse i bransjen, som vi håper å kunne nyttiggjøre i dette prosjektet. Flere av våre medlemmer har allerede vært og er involvert i lignende utviklings- og bistandsarbeide f.eks på Balkan, men for oss så blir dette en ny måte å jobbe på som organisasjon. Norad stiller høye krav til rapportering og resultatoppfølging i et slikt prosjekt.

Avfallshåndtering på land er avgjørende

Skal vi lykkes med å redusere tilsiget av marin forsøpling må vi ha fungerende avfallssystemer på land. Sammenhengen mellom manglende eller utilstrekkelig avfallsinfrastruktur og marin forsøpling er dokumentert og anerkjent verden over. På tross av dette så har ISWA beregnet at kun 0,22% av all utviklingsbistand går til avfallshåndtering globalt. Selv om opprydningstiltak også er nødvendig for å fjerne søppel som har havnet i sjøen, er det enda viktigere å etablere systemer som kan bidra til at avfall utnyttes som ressurser og i det minste tas hånd om på en forsvarlig måte.

Clean Oceans through Clean Communities

Prosjektet med tittelen Clean Oceans through Clean Communities, forkortet CLOCC, har som siktemål å redusere marin plastforsøpling fra utviklingsland gjennom å bidra til bedre avfallshåndteringen lokalt. Dette skal gjøres ved å støtte utviklingen av bærekraftige avfallsplaner i utvalgte regioner og implementeringen av disse.

Prosjektet er rettet mot land som er kvalifisert til motta offisiell utviklingsbistand (ODA - Official Development Assistance) definert av OECD.

Prosjektet er bygget opp omkring arbeidspakker med intensiv-treningsprogrammer, mentorbistand fra internasjonale eksperter og målrettet småskala prosjektstøtte. I 2019 skal prosjektmetoden testes ut og prosjektplan for perioden 2020-2022 fastlegges.

- I mange land har det lenge vært ansett som viktigere å prioritere økonomisk vekst, helse og utdanning og annen infrastruktur. Investeringer i avfallsinfrastruktur har ofte kommet i bakre rekke, sier fagdirektør Henrik Lystad.

- Samtidig tror vi at selv om det er store forskjeller mellom ulike land er det en del suksesskriterier for fungerende og bærekraftig avfallshåndtering som er universelle. Dette søker vi å utnytte i dette prosjektet, sier Lystad.

Inviterer bransjen til samarbeid

Prosjektet skal gjennomføres med Avfall Norge som prosjektleder og den internasjonale avfallsorganisasjonen ISWA som prosjektpartner. Det vil også være aktuelt å trekke til seg flere aktører, og samarbeid med øvrige aktører som mottar støtte fra Norad/UD er naturlig.

-Vi vil gjerne involvere eksperter i bransjen, sier Henrik Lystad. Dette er en mulighet for hele bransjen og vi tror og håper prosjektet vil skape ringer i vannet.

Fagdirektør Henrik Lystad fungerer som prosjektleder inntil ny person blir engasjert.

Fakta om Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC)

 • Prosjektleder Avfall Norge. Samarbeidspartnere: ISWA med flere.
 • Varighet fra desember 2018 til juni 2022, totalt støttebeløp NOK 40 millioner
 • Første år er en utrednings- og forberedelsesfase, 2020-2022 utgjør implementeringsfasen.
 • Prosjektet har som mål å redusere utslipp av plast til havet gjennom forbedret avfallshåndtering.
 • Det skal velges områder og inngås samarbeid med lokale myndigheter der plastforsøplingtil hav er utbredt, og hvor det samtidig er vilje og potensiale for forbedringer:
  • Opplæringsprogram med fokus på systemforståelse og avfallsplaner.
  • Bistå i utarbeidelse og iverksettelse av lokalt tilpassede avfallsplaner.
  • Oppstartstøtte til implementering av avfallsplanen, herunder prosjekter for økt utnyttelse av innsamlet avfall til høyest mulig verdi.
 • Nettverksbygging for deltakere fra ulike geografiske områder og andre relevante aktører.
 • I pilotfasen planlegger prosjektet å jobbe med Indonesia. Andre land i sør-øst Asia som Vietnam, Kambodsja og India er sammen med land i Afrika aktuelle for ekspansjon i implementeringsfasen.


Utarbeidelse av kriterier for deltakelse (geografisk, økonomisk mm), resultat rammeverk (herunder måleparametre), samt oppdatert prosjektplan med egen risikoanalyse, skal utarbeides innen 31. oktober 2019.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901