Ny avfallsstatistikk viser både store økninger og kraftig nedgang i avfallsmengder

Korona-året 2020 har satt sitt spor i avfallsstatistikken. Aldri før har husholdninger kastet så mye avfall. Samtidig har avfallsmengden fra tjenesteytende næring gått kraftig ned. I tillegg har det blitt samlet inn en rekordstor mengde plastavfall fra jordbruket.

Av: Marie Hesselberg Simonsen | Publisert: 6. juli 2021


SSB publiserer i disse dager avfallsstatistikker for 2020. Så langt er tallene for husholdningsavfall og avfall fra tjenesteytende næring klare, og fra Grønt Punkt har SSB hentet tall på innsamlet mengde jordbruksplast.

Markant økning i husholdningsavfall

Aldri før har husholdninger kastet så mye avfall som i 2020. Med 449 kg per innbygger ble den tidligere rekorden fra 2014 på 441 kg per innbygger nå slått. Den totale mengden avfall økte også med 6% fra året før. Av dette var rundt 40% restavfall. Deretter fulgte de utsorterte avfallstypene treavfall, papp, matavfall og hageavfall.

Økning fra 2019 til 2020

De fleste avfallstypene hadde en økning fra 2019 til 2020. De mest markante endringene var:

  • Treavfall økte med 21 000 tonn, tilsvarende 7 prosent
  • Farlig avfall økte med 18 000 tonn, tilsvarende 24 prosent
  • Hageavfall økte med 14 000 tonn, tilsvarende 9 prosent
  • Metall økte med 9 000 tonn, tilsvarende 9 prosent
  • Plast økte med 6 000 tonn, tilsvarende 12 prosent
Kilde SSB

Papp og papir, glass, byggavfall og tekstil har minket litt. Grunnet de nye avfallstypene forurenset/lett forurenset masse, gips og bildekk har kategorien "annet" blitt halvert.

Nådde ikke EU mål

Det har ikke vært noen økning i materialgjenvinningsgrad i 2020 for husholdningsavfall. Andelen som ble sendt til materialgjenvinning, inkludert biologisk behandling, var på 41%. Dette er det samme som i 2019. EU målet om 50% materialgjenvinning for husholdningsavfall innen 2020 ble derfor ikke nådd. Fremover kommer det enda strengere krav fra EU og innen 2035 skal 65% av "municipal waste" bli brukt til materialgjenvinning eller ombruk.

Konsum og avfall henger sammen

For å se om Norge nærmer seg en mer sirkulær økonomi kan man sammenligne forbruksmengde og avfallsmengde i norske husholdninger. En økning i konsum uten økning i avfall indikerer mer sirkularitet. Siden 1996 har trenden vært økende for både avfall og konsum, og avfallsmengden økte mer enn konsumet frem til 2017. Dette endret seg fra 2017-2019, og det kunne se ut som at samfunnet gikk mot å bli mer sirkulært. 2020 ble så annerledesåret der det har vært en ny avfallstopp og en markant nedgang i konsum. Det må imidlertid påpekes at koronapandemien har gjort 2020 til et veldig spesielt år.

Kraftig nedgang i avfallsmengden fra tjenestenæringene

Mengden avfall fra tjenesteytende næring har i 2020 hatt en nedgang på 32% fra 2019. Den kraftige nedgangen kan hovedsakelig kobles til koronapandemien som har hatt stor innvirkning på både privat- og næringsliv. Av avfallet levert fra tjenesteytende næring utgjorde 45% kategorien "blandet avfall". Videre var papir og tre de nest- og tredje største avfallstypene.

Varehandelen, inkludert reparasjon av motorvogner, stod i 2020 for 49% av alt avfall fra tjenesteytende næring, etterfulgt av helse- og sosialtjenester og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med hhv. 17% og 7%. Samtidig ser man en kraftig nedgang i avfallsmengder innenfor så godt som alle tjenesteytende næringer. Unntaket er "informasjon og kommunikasjon" der avfallsmengden økte med 32% fra 2019 til 2020.

Kilde SSB

22 000 tonn innsamlet plastavfall fra jordbruket

Tall for innsamling og materielgjenvinning av plastavfall fra jordbruket kommer fra Grønt Punkt Norge og inkluderer rundballefolie, solfangerfolie, fiberduk og hylser (bobinar). I 2020 ble totalt 22 000 tonn plastavfall samlet inn, den høyeste registrerte tonnasjen siden statistikken ble startet i 2005. Av dette trekkes det 40% som anses som forurensning. Mengden jordbruksplast til materialgjenvinning i 2020 var derfor på 13 200 tonn. Jordbruksfolie står for størstedelen av dette.
Siden 2017 har utregnet mengde jordbruksplast til materialgjenvinning vært lavere enn innkjøpt mengde, men tallene fra 2020 viser at avstanden mellom innkjøp og materialgjenvinning er synkende. Både tonnasje og andel plast til materialgjenvinning er i 2020 høyere enn tallene man har sett siden 2017.

Kilde SSB

Kontakt oss

Marie Hesselberg Simonsen

Rådgiver
Avfall Norge
Telefon:  97906784

Relaterte artikler

Se flere nyheter