Ny emballasjeforskrift kan inntre allerede 1. juli

Forslaget til ny forskrift for emballasjeavfall vil gjøre det obligatorisk for virksomheter som produserer eller importerer mer enn 1000 kg emballasjeavfall å være medlem av godkjent returselskap, og vil erstatte de tidligere frivillige avtalene.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 11. mai 2017

Den nye emballasjeforskriften

  • Virksomheter som produserer eller importerer mer enn 1000 kg emballasje eller emballerte produkter må være medlem av godkjent returselskap, og det vil ikke lenger være en frivillig ordning. 
  • Nye og eksisterende returselskaper skal godkjennes av Miljødirektoratet. 
  • Forskriften kan gjelde allerede fra 1. juli, 2017, men forventes å endres etter nytt avfallsdirektiv blir stemt frem i EU. 
  • Forskriften tar ikke med noe uavhengig organ for å beregne hvor mye emballasjeavfall de ulike returselskapene er forpliktet til å samle inn, men Miljødirektoratet vil utrede behovet for dette på sikt.

Behov for endring i markedet for returordninger

Den nye forskriften erstatter de frivillige avtalene som hittil har vært praksis i Norge for emballasjeavfall. Endringene kommer av en markedssituasjon der nye aktører som ikke er forpliktet av de gjeldende avtalene, kan velge å samle inn den emballasjen som er mest lønnsom å håndtere.

Med flere innsamlere for hver enkelt avfallstype har det også vært usikkerhet blant både innsamlere og returselskaper om ansvarsfordeling.

- Det er viktig at disse endringene kommer nå, sier Henrik Lystad, fagsjef i Avfall Norge. Et sunt marked for returselskapene skal først og fremst sørge for at produsenter og importører tar ansvar for at det de setter i butikkhyllene får riktig avfallshåndtering. Da trenger vi tydelig rollefordeling. Dagens situasjon er ikke bærekraftig, og kan gjøre det til at eksisterende returselskaper blir sittende utelukkende med ulønnsomme avfallsstrømmer. Dette kan påvirke hele Norges gjenvinningsmål.

Positive til rask implementering

Forslaget går nå videre til Klima- og miljødepartementet, og kan gjelde allerede fra 1. juli dersom det vedtas. Avfall Norge har tatt til orde for at et nytt direktiv måtte på plass raskt for å støtte markedet.

- At den nye forskriften kan gjelde allerede fra 1. juli stiller vi oss positive til. Vi oppfordrer myndighetene til å følge utviklingen nøye for å gjøre snarlige justeringer for å sikre at konkurransen fungerer, fortsetter Lystad.

Dagens returordning

Returselskapene i Norge jobber for å heve innsamlingsprosenten av ulike avfallstyper. I dag kan bedrifter som bruker emballasje eller produserer varer til det norske markedet selv velge om de vil betale returselskapene for å være med i ordningen.

Kilde: loop.no

Foreløpig ikke noe nytt organ for beregninger

Miljødirektoratet vil vente med å innføre et eventuelt uavhengig organ for å beregne mengder emballasje satt på markedet, og prioriterer heller rask endring av regelverket. I forslaget anerkjenner de likevel behovet for et "Emballasjeregister" og åpner for at det kan komme flere regler for fastsettelse av innsamllingsforpliktelsene.

For at innsamlingsforpliktelsene blir beregnet på en rettferdig måte har Avall Norge tidligere understreket behovet for et slikt uavhengig emballasjeregister i offentlig regi. Registeret skal ha som oppgave å beregne emballasjemengder, forpliktelsene til de ulike returselskapene og oppnådde returandeler for de samme selskapene.

Emballasjeregistret bør også være pliktig til å innhente informasjon om sammensetning av restavfallet fra norske husholdninger og næringsliv for å kunne anslå mengden plastemballasjeavfall som ikke fanges opp av innsamlingssystemene per i dag. Det er sentralt for troverdigheten til systemet at dette emballasjeregisteret drives i regi av offentlig myndighet.

Hele forslaget til ny forskrift kan du lese her