Ny emballasjeforskrift trer i kraft

Endringene skal svare på ny markedssituasjon der nye aktører som ikke er forpliktet av de gjeldende avtalene, kan velge å samle inn den emballasjen som er mest lønnsom å håndtere.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 1. september 2017

Behov for regulering

Den nye forskriften erstatter en rekke bransjeavtaler som ble inngått mellom partene i 1995 som hittil har gitt rammene for praksisen i Norge på innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall.

Avfall Norge skrev om endringene før sommeren etter saken hadde fått rask behandlingstid i Klima- og miljødepartement og Miljødirektoratet, og resulterte i ny forskrift om produsentansvar på emballasje.

Ny markedssituasjon

Den nye forskriften skal rette på en situasjon der nye aktører ikke er bundet av bransjeavtalene, som skaper ulike rammevilkår. Dette undergraver måten produsentansvaret har fungert i Norge de siste årene, i tillegg til at flere innsamlere for hver enkelt avfallstype fører til usikkerhet blant både innsamlere og returselskaper om ansvarsfordeling. 

Avfall Norge har i mange år bedt om en forskriftsregulering av produsentansvaret for å tydeliggjøre roller og forpliktelser samtidig som det gir en mulighet for å utvikle produsentansvaret videre.

Miljøet og innbyggere kan bli taperen

- Mens det var viktig å få en rask forskriftsregulering av produsentansvaret er det nå like viktig å følge utviklingen i markedene nøye, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Avfall Norge har tidligere pekt på betydelig risiko for uenighet om forpliktelsene, og at konkurransen om kundene kan føre til at informasjon til innbyggerne og henting hos kommunene blir redusert.

- Myndighetene må derfor passe nøye på at miljøet og innbyggerne og næringslivet som skal kildesortere avfallet ikke blir taperne som følge av manglende regulering, sier Nancy Strand.

Et av tiltakene som nå må på plass er et emballasjeregister. Avfall Norge har sammen med en rekke av aktørene i bransjen har uttalt at det er behov for å ha et entydig og bedre system som slår fast konkrete innsamlingsforpliktelser gjennom et emballasjeregister. 

Et slikt register kan også tillegges andre oppgaver på vegne av myndighetene.

Totrinns implementering

Forskriften implementeres i to faser. Fra 1. september må returselskaper dokumentere at disse tar et forholdsmessig ansvar for sine emballasjetyper.

Kravene til produsenter og importører om å være medlem av et godkjent returselskap, samt krav til godkjent innsamling og behandling av innsamlede mengder avfall gjelder fra 1. januar, 2018.


Den nye emballasjeforskriften

Krav til produsent, returselskap og andre

Produsent eller importør har i forskriften plikter til:

  • medlemskap i godkjent returselskap
  • avfallsforebygging og rapportering på dette


Returselskapene skal godkjennes av Miljødirektoratet og får plikter til:

  • innsamling
  • mottak
  • behandling
  • informasjon
  • rapportering


For å sørge for riktig mengderapporteringen har innsamlere av emballasje som går til materialgjenvinning som ikke er del av en avtale med et returselskap også fått rapporteringsplikt.